Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Δημισιεύτηκε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ DONETSK -Τhe CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF DONETSK


links:
http://donetsk-gov.su/
http://www.dnrnovosti.com/
http://vk.com/dnr_official


КОНСТИТУЦИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая2014 года

ПРЕАМБУЛА

МЫ, ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ощущая себя неотъемлемой частью Русского Мира как русской цивилизации, общности русских и других народов,
мысля нераздельностьсудьбывсего Русского Мираи желая по-прежнему оставаться ее причастниками,
оставаясь приверженными идеалам и ценностямРусского Мираи чтя память предков, проливших кровь за эти идеалы и ценности и передавших нам любовь и уважение к общему Отечеству,
исповедуя Православную веру (Веру Христианскую Православную Кафолическую Восточного Исповедания) Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и признавая ее основой основ Русского Мира,
а также сознавая историческую ответственность и выражая волю многонационального народа Донецкой Народной Республики,выраженную в решении референдума от 11 мая 2014 года,
следуя общепризнанным принципам равноправия и самоопределения народов и
провозглашая незыблемость демократических принципов формирования и осуществления власти,подтверждаем государственный суверенитет Донецкой Народной Республики на всей её территории и создание суверенногонезависимого государства, ориентированного на восстановление единого культурно-цивилизационного пространства Русского Мира, на основе его традиционных религиозных, социальных, культурных и моральных ценностей, с перспективой вхождения в состав Большой России как ореола территорий Русского Мира,и принимаем настоящую Конституцию Донецкой Народной Республики.


Глава 1.         ОСНОВЫКОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1
1. Донецкая Народная Республика является независимым суверенным демократическим правовым государством. 
2. В случае выражения согласия со стороны федеративного государства в ответ на обращение Донецкой Народной Республики о принятии Донецкой Народной Республики в свой состав федеративного государства,Донецкая Народная Республика автоматически становится частью федеративного государства (далее федеративное государство) на правах ее отдельного субъекта.
3. Доприсоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Донецкая Народная Республика обладает всей полнотойгосударственной власти.
4. Территория Донецкой Народной Республики является единой и неделимой, а в случае присоединения Донецкой Народной Республикикфедеративному государству, территория Донецкой Народной Республики составляет неотъемлемую часть территории федеративного государства.>> 
(the hole in Russian at the end of this post)

================================================

CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF DONETSK

Adopted by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk maya2014 14 years

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF SUPREME SOVETDONETSKOY ,


feeling like an integral part of the World as Russian Russian civilization , common Russian and other peoples
thinking nerazdelnostsudbyvsego Russian world wanting to continue to be partakers of her ,
remaining committed to the ideals and tsennostyamRusskogo Mirai honoring the memory of ancestors who shed blood for these ideals and values ​​and conveyed to us the love and respect to the common fatherland ,
confessing the Orthodox Faith ( Faith Christian Eastern Orthodox Catholic Confession ) Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) and recognizing its bedrock of the Russian World
and aware of the historic responsibility and expressing the will of the multinational people of the People's Republic of Donetsk , expressed in decision referendum on May 11, 2014 ,
Following the generally recognized principles of equality and self-determination of peoples and
declaring the inviolability of the democratic principles of the formation and exercise of power , reaffirm the sovereignty of the People's Republic of Donetsk on its entire territory and creation suverennogonezavisimogo state -based restoration of a unified cultural and civilizational space Russian World based on its traditional religious , social, cultural and moral values ​​, with the prospect of becoming a part of Greater Russia as Russian World halo territories and adopt this Constitution the People's Republic of Donetsk .

 Chapter 1. OSNOVYKONSTITUTSIONNOGO BUILDING

Article 1
1. Donetsk People's Republic is an independent sovereign democratic state.
2 . In cases where the consent of the federal government in response to an appeal Donetsk People's Republic of acceptance of the People's Republic of Donetsk in the structure of a federal State , the People's Republic Donetsk automatically becomes part of the federal-state (the federal government ) on the rights of its individual subject .
3 . Doprisoedineniya Donetsk People's Republic of a federal State in accordance with paragraph 1 of this Article Donetsk 's Republic polnotoygosudarstvennoy has all power.
4 . The Donetsk People's Republic is one and indivisible , and in the event of the accession of the People's Respublikikfederativnomu Donetsk State , the People's Republic of Donetsk area is an integral part of the federal state.

Article 2
1. The source of authority in the People's Republic of Donetsk is its people.
2 . People exercise their power directly and through organygosudarstvennoy authorities and local self-government.
3 . Supreme direct expression of the people's power yavlyayutsyareferendum and free elections.
4 . Assigning authority or power grab unacceptable and punishable by law.

Article 3
Man, his rights and freedoms are the supreme value . Their recognition, observance , respect and protection - People's Republic of duty Donetsk , state authorities and public officials and guaranteed from the moment of conception of man.

Article 4
1. Donetsk 's Republic - welfare state .
2 . Social policy Donetsk 's Republic sozdanieuslovy aimed at providing a decent life and free development , public welfare , and the availability of basic material duhovnyhblag , based on an understanding of the traditional religious , social, cultural and moral values.
3 . Donetsk in the People's Republic the labor and health of people обеспечиваетсягосударственная support of the traditional family as registered in accordance with the law of man and woman , motherhood, fatherhood and childhood , the disabled and the elderly, the system of social services and establish social security guarantees .


Article 5
1. The People's Republic in Donetsk recognized and equally protected private,
state, municipal and other forms of property .
2 . Land and other natural resources are used and ohranyayutsyav Donetsk People's Republic as the basis of life and activity of the peoples prozhivayuschihna its territory , and in the People's Republic sluchaeprisoedineniya Donetsk to a federal state - as the basis of life and activity of the peoples prozhivayuschihna territory federal state.
3 . Use and protection of land and other natural resources ,
in the territory of the People's Republic of Donetsk , carried out times according to the laws of the People's Republic of Donetsk and Donetsk in the event of the accession of the People's Republic to the Federal government - in accordance with the legislation of a federated state, and within the authority of the People's Republic of Donetsk Donetsk - laws of the People's Republic .

Article 6
1. The Donetsk State power in the People's Republic osnoverazdeleniya carried out on the legislative, executive and judicial. Organyzakonodatelnoy , executive and judicial powers are independent .
2 . Donetsk State power in the People's Republic carried the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk - ParlamentDonetskoy People's Republic , the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk - PravitelstvoDonetskoy iSovet Security People's Republic People's Republic of Donetsk , formed in accordance with this Constitution .
3 . System of government established the People's Republic of Donetsk Donetsk People Respublikoysamostoyatelno in accordance with this Constitution , and in the case of accession of the People's Republic of Donetsk to the federal state - in accordance with the federal-state system osnovamikonstitutsionnogo and general printsipamiorganizatsii legislative ( representative) and executive bodies of the subjects of a federal organovgosudarstvennoy state предусмотреннымифедеральным zakonomfederativnogo state.
4 . If you join the People's Republic of Donetsk to a federal gosudarstvurazgranichenie of powers between the federal State organamigosudarstvennoy authorities and bodies gosudarstvennoyvlasti Donetsk People's Republic in accordance with Konstitutsieyfederativnogo state , federal laws and the contract for razgranicheniipredmetov jurisdiction and powers .
5 . Donetsk State authorities of the People's Republic in the exercise of its powers and the performance of duties uchityvayuti respected traditional religious , social, cultural and moral values ​​of Russian World.

Article 7
1. Donetsk People's Republic has its own Constitution and legislation in force throughout the People's Republic of Donetsk .
2 . Laws of the People's Republic of Donetsk опубликованию.Неопубликованные subject to formal laws do not apply . Normative legal acts of Donetsk 's Republic affecting the rights , freedoms and duties chelovekai citizen can not be applied if they are not published for vseobschegosvedeniya .
3 . If you join the People's Republic of Donetsk to a federal state government of Donetsk gosudarstvuorgany People's Republic localgovernment bodies formed on the territory of the People's Republic of Donetsk , dolzhnostnyelitsa , citizens and their associations must observe the Constitution federal state laws and regulations of a federal State , the Constitution Donetsk 's Republic , laws and other legal acts of Donetsk National Republic.

Article 8
In the Donetsk 's Republic recognizes and guarantees the local government.
Local self-government within its powers samostoyatelno.Organy local government are not included in organovgosudarstvennoy power.

Article 9
1. The People's Republic in Donetsk recognized ideological and politicheskoemnogoobrazie , a multiparty system .
2 . Donetsk in the People's Republic leading and dominant belief is the Orthodox Faith ( Faith Christian Eastern Orthodox Catholic Confession ) , professed by the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) .
3 . Historical experience and role Pravoslaviyai Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) are recognized and respected , including as systemically pillars of Russian World.

Article 10
1. The official languages ​​of the People's Republic of Donetsk are Russian and Ukrainian languages ​​.
2 . Status of official languages ​​Donetsk 's Republic устанавливаетсязаконодательством .
3 . Donetsk in the People's Republic , the principle of multiculturalism , ensuring their equitable development and enrichment .

Article 11
1. Provisions of this Chapter of the Constitution comprise osnovykonstitutsionnogo system Donetsk People's Republic.
2 . No other provisions of this Constitution mogutprotivorechit fundamentals of the constitutional system of Donetsk National Republic.

Chapter 2. PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS AND CITIZEN

Article 12
1. Donetsk in the People's Republic recognizes and guarantees the rights and svobodycheloveka and citizen according to the generally recognized principles and normammezhdunarodnogo law and in accordance with the Constitution of the People's Republic of Donetsk and Donetsk in the event of the accession of the People's Republic to the Federal State in accordance with the Constitution of the federal state.
2 . Fundamental rights and freedoms are inalienable and prinadlezhatkazhdomu the moment of conception .
3 . Rights and freedoms of man and citizen shall непосредственнодействующими . They determine the meaning , content and application of laws, the activities of the legislative and executive authorities, localgovernment and guaranteed by law .
4 . Implementation of the rights and freedoms of man and citizen's rights and freedoms dolzhnonarushat others.

Article 13
1. All are equal before the law and the courts .
2 . State guarantees the equality of rights and freedoms chelovekai citizen, regardless of sex, race, nationality, language , origin, property and official status, mestazhitelstva , religion , beliefs, prinadlezhnostik public associations , as well as other circumstances. Zapreschayutsyalyubye restrictions of the rights of citizens on social , racial, national , linguistic or religious identity .
3 . Men and women have equal rights and freedoms and ravnyevozmozhnosti for their implementation.

Article 14
1. Everyone has the right to life.
2 . The right to self-defense , that is protection of the individual and the rights of the defendant or other persons legally protected interests of society or the state of socially dangerous encroachment if it involves infringement or obvious obrazommozhet be subject , based on the criteria in determining the reasonableness of the evidence, violence dangerous to life or health of the defendant or another person , or an immediate threat of such violence , recognized and guaranteed by the state.
2 . Dignity of the person protected by the state . Nothing can bytosnovaniem for its derogation .
3 . Nobody should be subjected to torture , violence or other zhestokomuili degrading treatment or punishment. Niktone be without consent subject to medical, nauchnymili other experiments .

Article 15
1. Everyone has the right to liberty and security of person.
2 . Arrest , detention and detention dopuskayutsyatolko by judicial decision. The court's decision a person can not bytpodvergnuto detained for longer than 48 hours.

Article 16
1. Everyone has the right to privacy , lichnuyui family secrets , protection of honor and good name.
2 . Everyone has the right to privacy of correspondence , telephone conversations , postal, telegraph and other messages. A limitation of this pravadopuskaetsya only on the basis of the judgment.

Article 17
1. Collection, storage , use and dissemination of details Legal person's private life without his consent is not permitted .
2 . Bodies of state power and local self-government , their officials are obliged to give everyone the opportunity oznakomleniyas documents and materials directly affecting his pravai freedom, unless otherwise provided by law.

Article 18
Housing ( building , building in it , land ) is inviolable. Nobody has the right to enter the home protivvoli living in it except in cases ustanovlennyhzakonom , or by judicial decision .

Article 19
1. Everyone has the right to determine and indicate his национальнуюпринадлежность . Nobody can be forced to determine ukazaniyusvoey ethnicity.
2 . Everyone has the right to use their native language in svobodnyyvybor language of communication, upbringing, education and creativity.

Article 20
Everyone lawfully within the territory of the People's Republic of Donetsk , has
the right to move freely and choose their place of residence .

Article 21
Everyone is guaranteed freedom of conscience , freedom of religion , including the right to profess, individually or jointly with others lyubuyureligiyu or no religion, to freely choose, possess and disseminate religious and other beliefs act nimi.Pri times according to this , nothing in this Constitution does not limit the People's Republic in Donetsk law policies to protect the public from the activities of religious sects in accordance with the law.

Article 22
1. Everyone is guaranteed freedom of thought and speech .
2 . Propaganda or campaigning inciting social , racial, national or religious hatred and enmity . Zapreschaetsyapropaganda social, racial, national, religious or yazykovogoprevoskhodstva .
3 . Nobody can be forced to express his mneniyi convictions or to renounce them.
4 . Everyone has the right to seek, receive, transmit, produce and disseminate information by any lawful means .
5 . Freedom of the media. Censorship is prohibited.

Article 23
1. Everyone has the right to association, including the right sozdavatprofessionalnye unions to protect their interests. Freedom of association is guaranteed deyatelnostiobschestvennyh .
2 . No one may be compelled to join or what - liboobedinenie stay in it.

Article 24
Citizens of the People's Republic of Donetsk federal states have pravosobiratsya peacefully without arms , hold meetings, rallies , demonstrations, marches and pickets.

Article 25
1. Nationals federal state, residing in the territory of the People's Republic of Donetsk , are eligible to participate in the administration of a federal State and the People's Republic of Donetsk , both directly and through svoihpredstaviteley .
2 . Nationals federal state, living in the People's Republic of territoriiDonetskoy are eligible in accordance with zakonomfederativnogo States by the Constitution and the law of the People's Republic of Donetsk bytizbrannymi elect and the bodies of state authority and localgovernment , as well as participate in a referendum .
3 . Right to elect and be elected citizens priznannyesudom incapable and held in custody svobodypo court.
4 . Citizens of the People's Republic of Donetsk and citizens of a federal State in the territory of the People's Republic of Donetsk have equal access to public service .
5 . Citizens of the People's Republic of Donetsk and citizens of a federal State in the territory of the People's Republic of Donetsk eligible to participate in the administration of justice .

Article 26
In the People's Republic of Donetsk Donetsk citizens and citizens of the People's Republic Federated States have pravoobraschatsya personally , and submit individual and kollektivnyeobrascheniya to state and local governments .

Article 27
1. Everyone has the right to freely use their sposobnosteyi property for business and other activities not prohibited zakonomekonomicheskoy .
2 . Donetsk in the People's Republic is not allowed economic activity aimed at monopolization and unfair competition.

Article 28
1. Right to private property is protected by law .
2 . Everyone has the right to own property , to own, use and dispose of them , either alone or in conjunction with drugimilitsami .
3 . Nobody can be deprived of his property except by resheniyusuda . Expropriation of property for public nuzhdmozhet be made only with the prior ravnotsennogovozmescheniya .
4 . Right of inheritance is guaranteed .

Article 29
1. Citizens and their associations have the right to private sobstvennostizemlyu .
2 . On the territory of the People's Republic of Donetsk possession, use and rasporyazheniezemley and other natural resources are managed according to their sobstvennikamiv zakonodatelstvomDonetskoy People's Republic , and in the case of accession of the People's Republic of Donetsk kfederativnogo States - in accordance with the laws of the federal-state , and in the People's Republic predelahpolnomochy Donetsk - legislation People's Republic of Donetsk .
3 . Possession, use and disposal of the owners zemleyi other natural resources shall be without prejudice of the ambient and violate the rights and lawful interests of other persons.

Article 30
1. Labour is free. Everyone has the right to freely dispose svoimisposobnostyami to work and to choose activities and profession .
2 . Forced labor is prohibited .
3 . Everyone has the right to work in conditions that meet trebovaniyambezopasnosti and hygiene, to remuneration for work without any bylodiskriminatsii and not below the law or the People's Republic of Donetsk zakonomfederativnogo state minimum wage , and the right to protection against unemployment .
4 . The right to individual and collective labor law sporys using established methods ihrazresheniya , including the right to strike.
5 . Everyone has the right to rest. Working under labor dogovorugarantiruyutsya statutory prodolzhitelnostrabochego hours, weekends and holidays, and paid ezhegodnyyotpusk .

Article 31
1. Parenthood rights roditeleyi childhood and family, as reported in accordance with the law and the union of a man zhenschinynahodyatsya under state protection.
2 . Caring for children and their upbringing - equal right and duty of parents both men and women .
3 . No form of perverse unions between people of the same sex in Donetsk People's Republic does not recognize , are not allowed and will be prosecuted.

Article 32
1. Everyone shall be guaranteed social security in old age, sluchaebolezni , disability , widowhood , for the education of children and inyhsluchayah established by law.
2 . State pensions and social benefits ustanavlivayutsyazakonom .
3 . Voluntary social insurance , sozdaniedopolnitelnyh forms of social welfare and charity.

Article 33
1. Everyone has the right to housing. Nobody can be proizvolnolishen home.
2 . Donetsk State authorities and the People's Republic localgovernment bodies formed on the territory of the People's Republic of Donetsk , pooschryayutzhilischnoe construction and create conditions for the implementation of pravana housing.
3 . Indigent and other persons mentioned in law and nuzhdayuschimsyav housing, it is provided for free or at an affordable platuiz state, municipal and other housing fondovv accordance with standards established by law .

Article 34
1. Everyone has the right to health and medical care.
In the People's Republic of Donetsk medical care in public health and munitsipalnyhuchrezhdeniyah provided free of charge schetsredstv corresponding budget, insurance payments and other revenues .
2 . Donetsk in the People's Republic ohranyi funded regional programs to strengthen public health measures on razvitiyugosudarstvennoy , municipal and private health systems , encouraged activities which enhance human health , the development of physical culture and sports , ecological and sanitary - epidemiological well-being .
3 . Concealment by officials of facts and circumstances sozdayuschihugrozu for human life and health , entails otvetstvennostv accordance with the law .

Article 35
Everyone has the right to a healthy environment , dostovernuyuinformatsiyu about its condition and to compensation for damage caused to property or egozdorovyu environmental offense .

Article 36
1. Everyone has the right to education.
2 . Donetsk in the People's Republic guarantees accessibility and besplatnostdoshkolnogo , general secondary and vocational obrazovaniyav state or municipal educational uchrezhdeniyahi enterprises.
3 . Everyone has the right , on a competitive basis a free vyssheeobrazovanie in state or municipal obrazovatelnomuchrezhdenii and the enterprise.
4 . Basic education is mandatory. Parents or guardians ihzamenyayuschie provide children receive basic general education.
5 . Donetsk in the People's Republic supported various forms of self- obrazovaniyai .

Article 37
1. Everyone shall be guaranteed the freedom of literary , artistic, scientific , technical and other forms of creativity , преподавания.Интеллектуальная property is protected by law.
2 . Everyone has the right to participate in cultural life and polzovanieuchrezhdeniyami culture, and access to cultural values.
3 . Everyone must take care to preserve the historical and kulturnogonaslediya protect monuments of history and culture.
4 . The People's Republic in Donetsk created and ensured equal usloviyadlya preservation and development of the cultures of all peoples living in it .

Article 38
1. The People's Republic in Donetsk guaranteed state protection of rights and freedoms of the individual citizen.
2 . Everyone has the right to defend their rights and freedoms by all means not prohibited by law .

Article 39
1. Everyone is guaranteed judicial protection of his rights and freedoms.
2 . Decisions and actions ( or inaction) of state authorities , local authorities , public associations and dolzhnostnyhlits can be appealed in court .
3 . Everyone is entitled in accordance with international dogovoramiDonetskoy People's Republic , and in the case of accession of the People's Republic of Donetsk to a federal State in accordance with international dogovoramifederativnogo gosudarstvaobraschatsya to international bodies zaschiteprav and freedoms if exhausted имеющиесявнутригосударственные remedies.

Article 40
No one may be deprived of the right to a hearing in the sudei that judge in whose jurisdiction it falls under the law .

Article 41
1. Everyone is guaranteed the right to receive assistance квалифицированнойюридической . In the cases provided by law, yuridicheskayapomosch is free.
2 . Everyone arrested , detained , obvinyaemyyv crime has the right to a lawyer (defender) from the moment of detention, strazhuili charge.

Article 42
1. Everyone charged with a crime schitaetsyanevinovnym until his guilt is proven in order predusmotrennomzakonom and has entered into legal siluprigovorom court.
2 . Accused is not obliged to prove his innocence .
3 . Of doubt shall be interpreted in polzuobvinyaemogo .

Article 43
1. No one can be tried twice for the same crime.
2 . During administration of justice is not allowed использованиедоказательств obtained in violation of the law.
3 . Everyone convicted of a crime is entitled to a higher court peresmotrprigovora in the manner prescribed by law , and the right to seek pardon or commutation of sentence.

Article 44
Nobody is obliged to testify against himself, his suprugai close relatives, as defined by law .

Article 45
The rights of victims of crime and abuse vlastyuohranyayutsya law. The State shall provide dostupk justice and compensation for damages.

Article 46
Everyone has the right to state compensation for damages prichinennogonezakonnymi actions (or inaction ) of state organs and their officials.

Article 47
1. Law establishing or increasing liability obratnoysily has not.
2 . Nobody can be held responsible for an act , which at the time was not recognized egosoversheniya offense. If after soversheniyapravonarusheniya responsibility is eliminated or mitigated , primenyaetsyanovy law .

Article 48
1. Enumeration in the Constitution of the People's Republic of Donetsk fundamental rights and freely be construed to deny or disparage others obschepriznannyhprav and freedoms of man and citizen.
2 . Rights and freedoms of man and citizen may be ogranichenyzakonom only to the extent that it is necessary in tselyahzaschity the constitutional system, morality, health, rights, legal interests of other persons, the defense of the country and bezopasnostigosudarstva .
3 . In an emergency situation for the safety of citizens and the protection of the constitutional system in accordance with the law may establish specific restrictions on rights and freedoms with the limits and their duration .
4 . State of emergency throughout the territory of the People's Republic of Donetsk and in individual areas can be introduced in the circumstances and in the manner prescribed by law.

Article 49
Everyone in the territory of the People's Republic of Donetsk , is obliged to observe
Constitution of the People's Republic of Donetsk , the laws and regulations of the People's Republic of Donetsk , respect the rights and svobodydrugih persons and, in the case of accession to the People's Republic of Donetsk federal state - to observe the Constitution and federal and state laws and regulations .

Article 50
Everyone is obliged to pay the legally established taxes and fees . Laws introducing new taxes or worsening положениеналогоплательщиков , not retroactive .

Article 51
Everyone is obliged to preserve nature and the environment, berezhnootnositsya natural resources.

Article 52
1. The total protection of the Fatherland is the duty and obligation of citizens of the People's Republic of Donetsk .
2 . Citizen of the People's Republic of Donetsk carry out military sluzhbuv accordance with the law .
3 . Citizen of the People's Republic of Donetsk in case his convictions iliveroispovedaniyu contradict military service , as well as inyhustanovlennyh by law has the right to replace eealternativnoy civil service .

Article 53
Citizen of the People's Republic of Donetsk can independently osuschestvlyatv fully their rights and obligations in 18 years.

Article 54
The laws of the People's Republic of Donetsk may establish additional , not fixed by the Constitution of the People's Republic of Donetsk and laws guarantee the rights and freedoms of man and citizen for schetfinansovyh , material and other resources of the Donetsk National Republic.

Chapter 3. DONETSK STATE SYSTEM 'S REPUBLIC

Article 55
1. If you join the People's Republic of Donetsk to a federal state Donetsk 's Republic becomes equal subject of a federal state.
2 . Status Donetsk People's Republic of the contract between the federal State and the People's Republic of Donetsk acceptance into a federal state Donetsk People's Republic and education as part of the federal-state novyhsubektov , the Constitution of the federative state , Федеральнымконституционным zakonomfederativnogo States regulating the adoption of the federal state and the formation within the federal state of the new entity - the People's Republic of Donetsk , Donetsk Constitution of the People's Republic .
3 . Status Donetsk People's Republic may be amended by mutual soglasiyufederativnym Donetsk State and the People's Republic in accordance with the law федеральнымконституционным .

Article 56
1 The territory of the People's Republic of Donetsk at the time of accession of the People's Republic of Donetsk to a federal gosudarstvuopredelyaetsya borders the former Donetsk region within the Republic of Ukraine .
2 . Donetsk 's Republic independently settles questions svoegoadministrativno territorial structure.
3 . Administrative territorial units of the People's Republic of Donetsk are the areas and cities of national importance.
4 . Boundaries of administrative-territorial units ustanavlivayutsyai change law Donetsk People's Republic.

Article 60
1. State flag, emblem and anthem Donetsk People's Republic , the description procedure for official use shall be established by law Donetsk People's Republic.
2 . Capital of People's Republic of Donetsk Donetsk. Statusstolitsy Donetsk People's Republic established by the law of the Donetsk National Republic.

Article 61

1. System of taxes levied in the budget, and the general principles of taxation and levies in Donetsk People's Republic established by law.
2 . State loans issued in the manner determined by law , and placed on a voluntary basis.

Chapter 4. Supreme Council of DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Article 62
1. The Supreme Council of the People's Republic of Donetsk - Donetsk People's Republic of Parliament is supreme and permanent единственнымзаконодательным ( representative) body of state power of the People's Republic of Donetsk .
2 . Supreme Council of the People's Republic of Donetsk elected for pyatlet .
3 . Supreme Council of the People's Republic of Donetsk consists of [●] deputies.
4 . The Supreme Council of the People's Republic of Donetsk is competent esliv its members elected at least two thirds of the established paragraph 3 of this Article the number of deputies.
5 . Supreme Council of the People's Republic of Donetsk reshaetvoprosy own organizational, legal , informational, logistical and financial support for its activities.
6. Costs for the operation of the Supreme People's Republic SovetaDonetskoy budgeted Donetsk 's Republic otdelnoot other expenses.
7. Supreme Council of the People's Republic of Donetsk has pravamiyuridicheskogo person has an official stamp .

Article 63
1. Members of the Supreme People's Republic SovetaDonetskoy izbirayutsyana the basis of universal , equal and direct suffrage by taynomgolosovanii .
2 . Procedure for election of deputies of the Supreme People's Republic SovetaDonetskoy
established by law.

Article 64
1. SovetaDonetskoy deputies of the Supreme People's Republic may bytizbran citizen Donetsk People's Republic of (or) the State shall federated over 21 years and imeyuschiypravo participate in elections.
2 . During his term of office SovetaDonetskoy deputy of the Supreme People's Republic can not engage in activities and substitute positions are incompatible with the law in accordance with the status of a deputy . Restrictions izbiratelnogoprava passive citizens are established by law , as in the case of the People's Republic of Donetsk joining a federal state - federal law federal state.
3 . Number of members exercising their polnomochiyana professional permanent basis , established by the law of the Donetsk National Republic. Deputies from exercising their authority on the basis of профессиональнойпостоянной formed Presidium of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk .
4 . Member of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk , osuschestvlyayuschiysvoi powers on a permanent professional basis, not mozhetzanimatsya other remunerative activity, except for teaching, research and creative activities, unless otherwise predusmotrenozakonom .
5 . Member of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk vpraveispolzovat not their status for purposes not related to the implementation deputatskihpolnomochy .
6. Members of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk обладаютнеприкосновенностью throughout their term of office .
7. Status of the deputy of the Supreme Council of the People's Donetsk Donetsk Respublikiopredelyaetsya Constitution of the People's Republic, the People's Republic of Donetsk law .

Article 65
1. The Supreme Council of the People's Republic of Donetsk is going on pervoezasedanie not later than fourteen days after his election in pravomochnomsostave .
2 . The first meeting of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk novogosozyva opened by the oldest deputy.
3 . Since the beginning of the Supreme Council of the People's Donetsk Respublikinovogo convening authority of the Supreme Council of the People's Donetsk Respublikipredyduschego convocation shall expire 

Article 66
1. The Supreme Council of the People's Republic of Donetsk elects sostavaPredsedatelya Supreme Council of the People's Republic of Donetsk , his deputies.
2 . Chairman of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk , egozamestiteli elected from the Supreme Council of the People's Donetsk Respublikibolshinstvom votes of deputies.
3 . Supreme Council of the People's Republic of Donetsk :
1 ) form committees and commissions , carries on his vedeniyaparlamentskie hearing;
2) forms the Presidium of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk ;
3) by the Chairman of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk forms of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk ;
4) by the Chairman of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk appoints and dismisses the Supreme Council of Donetsk rukovoditelyaApparata People's Republic ;
5) hold on his conduct parliamentary hearings .
4 . The Supreme Council of the People's Republic of Donetsk adopt its rules solve issues for its work.
5 . To oversee the implementation of the budget of the People's Donetsk Donetsk RespublikiVerhovny Council People's Republic forms palatuDonetskoy Counting the People's Republic . Composition, procedure of formation and deyatelnostiopredelyayutsya law Donetsk People's Republic.

Article 67
1. Meetings of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk yavlyayutsyaotkrytymi , except as provided in this Constitution, the law of the Supreme Council of Donetsk ilireglamentom People's Republic.
2 . Meeting can not be considered valid if it prisutstvuetmenee half of the elected deputies , as well as in other cases stipulated by the law of the People's Republic of Donetsk .
Session of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk held not rezheodnogo every three months .

Article 68
The jurisdiction of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk are:
1) adoption of the Constitution of the People's Republic of Donetsk , Donetsk laws of the People's Republic, introduce changes in them;
2) interpretation of the Constitution of the People's Republic of Donetsk , Donetsk laws of the People's Republic;
3) adoption of resolutions of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk making changes in them;
4 ) Appointment of Chairman of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk decision of his resignation ;
5) the formation of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk , the adoption of a decision on the resignation of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk , with the exception of decisions concerning the Minister of Defense of the People's Republic of Donetsk , the head of the People's Republic bezopasnostiDonetskoy and Minister of Internal Affairs of the People's Republic of Donetsk ;
6) the formation of the Security Council of the People's Republic of Donetsk , the adoption of a decision on the resignation of the Security Council of the People's Republic of Donetsk or its individual members ;
7 ) Establishment of administrative-territorial structure of the Donetsk National Republic and the order of its changes ;
8 ) consideration of changing the boundaries of the People's Republic of Donetsk , the statement of changes in the boundaries of the agreement ;
9) approve the budget of the People's Republic of Donetsk and report on its implementation ;
10 ) approval of the socio-economic development of the People's Republic of Donetsk ;
11 ) examine the annual report of the Chairman of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk rezultatahdeyatelnosti Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk and other executive bodies , including on issues raised by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk ;
12 ) Appointment of election of deputies of the Supreme Council of Donetsk People's Republic ;
13 ), the expression of mistrust members of the Board of Ministers of the People's Republic of Donetsk ,
who are appointed by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk ;
14 ) establishment within the limits defined by law, order the holding of elections to local government bodies in the territory of the People's Republic of Donetsk ;
15 ) Appointment of a referendum;
16 ) establishment of national (regional) taxes and takzheporyadka their collection;
17 ) establish procedures for management and disposition of the property of the People's Republic of Donetsk , including shares ( stocks, shares) in the People's Republic of Donetsk authorized ( joint-stock , share) capital of companies , associations and enterprises inyhorganizatsionno legal forms;
18) approval of the budgets of territorial funds государственныхвнебюджетных Donetsk People's Republic and performance reports ;
19) along with the implementation of other authorized organamikontrolya of compliance and enforcement of laws Donetsk People's Republic of budget execution Donetsk People's Republic of budget implementation , the territorial state extra-budgetary funds Donetsk People's Republic , the established procedure for disposal of the property of Donetsk People's Republic ;
20 ) The establishment of the People's Republic of Donetsk Awards ;
21 ) The establishment of honorary titles of the People's Republic of Donetsk ;
22) establishment of official holidays Donetsk People's Republic ;
23 ) approval of the Attorney General of the Donetsk People's Republic ;
24) exercise other powers established by the Constitution and laws of the People's Republic of Donetsk and Donetsk in the event of the accession of the People's Republic to the federal state - established Konstitutsieyfederativnogo state laws federal state, this Constitution and the laws of the People's Republic of Donetsk .

Article 69
1. The Law of the People's Republic of Donetsk :
1) approved by the People's Republic of Donetsk budget and report on its implementation ;
2) establish procedures for the election of deputies of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk , formation of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk , deputies of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk , as well as the procedure for elections to local samoupravleniyana in Donetsk People's Republic ;
3) establishes the procedure for the appointment and conduct of the referendum ;
4) approved the program of socio-economic razvitiyaDonetskoy People's Republic ;
5) established republican (regional) taxes and fees , atakzhe procedure for their collection ;
6) approved budgets of territorial funds государственныхвнебюджетных Donetsk People's Republic and reports on their implementation ;
7) establishes the procedure for management and disposition of the property of the People's Republic of Donetsk , including shares ( stocks, shares) in the People's Republic of Donetsk authorized ( joint-stock , share) capital of companies , associations and enterprises inyhorganizatsionno legal forms;
8) approved the conclusion and termination of contracts Donetsk People's Republic ;
9) established administrative-territorial structure of the Donetsk National Republic and procedure changes ;
10) is determined by the system of executive bodies of state vlastiDonetskoy People's Republic ;
11) established awards and honors Donetsk People's Republic
and the procedure for awarding ;
12 ) regulates other matters relating times according to the Constitution and laws of the People's Republic of Donetsk and Donetsk in the event of the accession of the People's Republic to the Federal government - in accordance with the Constitution of the federal state, the federal-state laws , and the laws of the Donetsk nastoyascheyKonstitutsiey People's Republic to the jurisdiction and powers of the Donetsk People's Republic.
2 . Resolution of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk :
1) adopted regulations of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk addressed issues of procedure for its activities;
2) are appointed and dismissed by dolzhnostidolzhnostnye person appointment and dismissal of dolzhnostikotoryh under the authority of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk ;
3) issued consent to the appointment of officers , if such consent cottage belongs to the jurisdiction of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk ;
4) is re-elected deputies of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk ,
5) is assigned to a referendum ;
6) issued a decision of no confidence ( trust ), Chairman of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk ;
7) issued a decision of no confidence ( trust ) to members of the Council of Ministers
Donetsk People's Republic , in which the appointment to the post of Supreme Council
Donetsk 's Republic participated ;
8) approve the agreement on changing the boundaries of the People's Republic of Donetsk ;
9) in the case of accession of the People's Republic of Donetsk to the federal state approved a draft treaty on the delimitation of powers mezhduorganami state power of the state and federal government of Donetsk organamigosudarstvennoy People's Republic ;
10) are made different decisions on matters within the Constitution and laws of the People's Republic of Donetsk and Donetsk in the event of the accession of the People's Republic to the federal state - Konstitutsieyfederativnogo related state laws federal state, this Konstitutsieyi Donetsk laws of the People's Republic to the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk .
3 . Laws and resolutions of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk , within its area of ​​authority , binding in the People's Republic of Donetsk .

Article 70
1. Laws of the People's Republic of Donetsk taken by majority golosovot established number of deputies , unless otherwise provided by law.
2 . Resolution of the Supreme Council of the People's Donetsk Respublikiprinimayutsya majority vote of the elected deputies inoene if required by law.
3 . Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk right to appeal to the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk with a proposal to amend the Council postanovleniyaVerhovnogo Donetsk People's Republic or to terminate them and vpraveobzhalovat these decisions in court.

Article 71
1. The right of legislative initiative in the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk belongs to members of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk , the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk , Donetsk Security Council of the People's Republic. Pravozakonodatelnoy initiative also belongs to the Attorney General of the People's Republic of Donetsk on the issue of competence.
3 . Bills on the introduction or cancellation of taxes , exemption from ihuplaty , changes in the financial commitments Donetsk People's Republic drugiezakonoproekty envisaging expenses covered from the People's Republic of sredstvbyudzheta Donetsk are considered by the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk or upon the conclusion of the Council of Ministers of the People's Donetsk Republic.
4 . Bills considered by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk in two readings. The decision on acceptance or rejection of the draft law , as well as the adoption of a law issued by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk .

Article 72
1. Adopted law Donetsk People's Republic for five days napravlyaetsyav Council of Ministers for signature and promulgation.
2 . Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk within fourteen days from the law dnyapostupleniya Donetsk 's Republic sign it and obnaroduetv manner prescribed by law Donetsk People's Republic.
3 . If the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk within fourteen days from the dnyapostupleniya law rejects it, the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk established order once again considering the law . Pripovtornom If the law is approved in the earlier adopted redaktsiine less than two thirds of the established number of deputies , onpodlezhit signing the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk within seven days of promulgation .
4 . The Law of the People's Republic of Donetsk shall enter into force after its ofitsialnogoopublikovaniya . Law and other regulations of the People's Donetsk Respublikipo protection of rights and freedoms of man and citizen shall enter into Xilong earlier than ten days after their official publication.

Article 73
1. Powers of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk can bytprekrascheny by the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk early in the event :
1) adoption by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk solutions
to dissolve ;
2) the entry into force of the decision of the Supreme Court of the People's Republic of Donetsk ineligibility part of deputies to the Supreme People's Republic SovetaDonetskoy , including in connection with the addition svoihpolnomochy deputies ;
3) dissolution of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk Prezidentomfederativnogo state in cases stipulated by federal law federal State - in the case of the People's Republic of Donetsk joining a federal state.
2 . In case of early termination of the powers of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk designate special Supreme Council of the People's Republic of Donetsk . These elections are held vsroki statutory .

Chapter 5. COUNCIL OF MINISTERS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF DONETSK

Article 74
1. Executive power in the People's Republic of Donetsk exercised by the Board of Ministers of the People's Republic of Donetsk other organyispolnitelnoy Donetsk authorities of the People's Republic.
2 . Council of Ministers of the People's Donetsk Respublikiyavlyaetsya constantly действующимвысшимгосударственным executive authority of the People's Republic of Donetsk .
3 . The Council of Ministers of the People's Donetsk Donetsk Respublikivhodyat PredsedatelSoveta Ministers of the People's Republic , the Vice- Chairman of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk and Donetsk ministers People's Republic.
4 . At the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk распространяютсяограничения established by law in the case of the People's Republic of Donetsk joining a federal state - the statutory federal state.
5 . Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk to enforce this Constitution, the Laws of the People's Republic of Donetsk and Donetsk in the event of the accession of the People's Republic to the Federal government - the Constitution of the federative state , federal laws and other normative legal acts of federal state, this Constitution, laws and other regulatory legal acts of the People's Republic of Donetsk in Donetsk People's Republic.
6. Chairman of the Council of Ministers of the People's Donetsk Donetsk РеспубликиорганизуетработуСовета Ministers of the People's Republic.
7. Procedure of the Council of Ministers of the People's Donetsk Respublikiopredelyaetsya approved them rules.
8. Funding Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk and vozglavlyaemyhim executive authorities of Donetsk 's Republic carried out schetsredstv budget Donetsk 's Republic provided a separate article .
9. Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk has rights yuridicheskogolitsa has an official stamp .

Article 75
1. Chairman of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk appointed on the proposal of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk or upon presentation to the Security Council of the People's Republic of Donetsk and approved by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk .
2 . Formation of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk occurs by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk on the proposal of the Chairman of the Council of Ministers of the People's Donetsk Respublikikandidatov to ministerial positions Donetsk People's Republic , with the exception of the Minister of Defense of the People's Republic of Donetsk , the head of the People's Republic bezopasnostiDonetskoy and Minister of Internal Affairs of the People's Donetsk Republic, who shall be appointed only by a decision of the Security Council of the People's Republic of Donetsk .

Article 76
Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk :
1) develop and implement measures to promote economic development kompleksnogosotsialno Donetsk People's Republic ;
2) provides , within its powers holding edinoygosudarstvennoy policies in finance, science, education , culture, health , physical culture and sports, social security , road safety and ecology;
3) carries within its authority measures for the implementation , maintenance and protection of the rights and freedoms of man and citizen , ohranesobstvennosti and public order, combating extremism terrorizmui , the fight against crime ;

Article 77
1. The Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk , on the basis and in ispolneniesvoih powers issues postanovleniyai orders .
2 . Decisions and orders of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk , within its area of ​​authority , binding in the People's Republic of Donetsk .
3 . Decisions and orders of the Council of Ministers of the People's Donetsk Republicat be inconsistent with this Constitution and the People's Republic zakonamDonetskoy , and in the case of the People's Republic of Donetsk joining a federal state - Konstitutsiifederativnogo state, its laws , acts of the President and the Government of the Federated States of a federal State , the Constitution and the People's Republic zakonamDonetskoy .

Chapter 5. DONETSK SECURITY COUNCIL 'S REPUBLIC

Article 78
1. Council Donetsk People's Republic formed by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk .
2 . Council elects the President of the Council of Donetsk National Republic, which organizes its work .
3 . Council Donetsk 's Republic appoints and terminates the authority of the Minister of Defense of the People's Republic of Donetsk , the head of the People's Republic bezopasnostiDonetskoy and Minister of Internal Affairs of the People's Republic of Donetsk , which are binding on members of the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk .

Chapter 6 . Judicial and prosecuting authorities in DONETSK 'S REPUBLIC

Article 79
1. Justice in the People's Republic of Donetsk by the courts alone .
2 . Donetsk in the People's Republic incumbent Republican courts and magistrates sudi.Polnomochiya , the formation and operation of the republican magistrates courts and determined by the laws of the People's Republic of Donetsk .

Article 80
1. The People's Procuracy Donetsk Respublikiosuschestvlyaet oversee the execution of the laws of the Constitution soblyudeniemnastoyaschey , deystvuyuschihna in Donetsk People's Republic performs other functions установленныезаконамиДонецкой People's Republic.
2 . Attorney General Donetsk People Respublikinaznachaetsya and dismissed from office by the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk and Donetsk in the event of the accession of the People's Respublikik federal state - state naznachaetsyana должностьПрезидентомфедеративного the Attorney General of a federal State , agreed with the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk and osvobozhdaetsyaot post President of the federal state.

Chapter 7. LOCAL GOVERNMENT
Article 81
1. Respublikepriznaetsya People in Donetsk and guaranteed solutions for self mestnoesamoupravlenie population of local issues , tenure and disposal of municipal property .
2 . Local government is exercised by citizens putemreferenduma , elections and other forms of direct expression through vybornyei other local governments .
4 . Procedure for interaction between government vlastiDonetskoy People's Republic of local authorities established by law.

Article 82
1. Local Government in the People's Republic of Donetsk osuschestvlyaetsyav urban areas , including those with intra-urban divide ( inner city ) and rural settlements considering istoricheskihi other local traditions .
2 . Changing borders of the territories in which mestnoesamoupravlenie performed , as well as changing the status of the city or selskogoposeleniya , shall be based on public opinion sootvetstvuyuschihterritory , including representative expressed organamisootvetstvuyuschih municipalities.

Article 83
1. Local governments upravlyayutmunitsipalnoy own property, form , approve and ispolnyayutmestny budget, establish local taxes and fees , osuschestvlyayutohranu public order and resolve other issues localgovernment .
2 . Local authorities are vested by law with the People's Republic of Donetsk certain state powers and their implementation neobhodimyhdlya transfer material and financial resources . Realizatsiyaperedannyh controlled by the bodies of state authority vlastiDonetskoy People's Republic.

Article 84
Local government in the People's Republic of Donetsk pravomna guaranteed judicial protection and compensation for additional costs voznikshihv result of decisions taken by the authorities of the People's Republic of Donetsk , and the prohibition on restricting the rights of local self-government established by this Constitution and the People's Republic zakonamiDonetskoy .

Article 85
The organization of local government in the People's Republic of Donetsk , polnomochiyai order of local government opredelyayutsyazakonom .

Chapter 8. ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF DONETSK amended

Article 86
1. Donetsk Constitution of the People's Supreme Respublikiprinimaetsya SovetomDonetskoy People Republicat less than two thirds of the installed
number of deputies.
2 . Constitution Donetsk People Respublikivstupaet into force on the day of its official
publication.

Article 87
1. Proposals for Amendments to the Constitution of the People's Donetsk Respublikimogut make the Council of Ministers of the People's Republic of Donetsk , Donetsk Supreme Council of the People's Republic , as well as a group of no less than one third of the established number of deputies of the Supreme Council of the People's Republic of Donetsk .
2 . Proposal for Amending the Constitution of the People's Respublikioformlyaetsya Donetsk in Donetsk as a draft law on introduction of the People's Republic izmeneniyv Constitution of the People's Republic of Donetsk .
3 . Donetsk People's Republic Act Amendments KonstitutsiyuDonetskoy Respublikiprinimaetsya People's Supreme Council of the People's Donetsk Republicat less than two thirds of the established number of deputies .
4 . The Law of the People's Republic of Donetsk amending KonstitutsiyuDonetskoy People's Republic comes into force on the day of its official publication , unless otherwise provided in the law .

Chapter 11. TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 88
In the event of the accession of the People's Republic of Donetsk to the federal state to resolve issues of integration Donetsk People's Republic of economic, financial , credit and legal system of a federal state, the system of state authority of a federal State , as well as the adoption of the present Constitution and laws and regulations inyhnormativno Donetsk People's Republic The Constitution of the People's Republic of Donetsk apply subject to the provisions of the Treaty between the Federal State and the People's Republic of Donetsk adopting a federal gosudarstvoDonetskoy People's Republic of formation within the federal State novyhsubektov and provisions of the Federal constitutional law , federal регламентирующегопринятиев gosudarstvoDonetskoy People's Republic of education in the state sostavefederativnogo new subject - Donetsk People Republic.


================================================
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ DONETSK

Εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ maya2014 14 χρόνια

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

WE , ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ SOVETDONETSKOY ,


συναίσθημα σαν αναπόσπαστο μέρος του κόσμου όπως Ρωσική Ρωσική πολιτισμό , κοινή ρωσικά και άλλων λαών
σκέψης nerazdelnostsudbyvsego ρωσική κόσμο που θέλουν να συνεχίσουν να είναι κοινωνοί των της,
παραμένει προσηλωμένη στα ιδανικά και tsennostyamRusskogo Mirai τιμώντας τη μνήμη των προγόνων που έχυσε το αίμα για αυτά τα ιδανικά και τις αξίες και μεταφέρεται σε μας την αγάπη και το σεβασμό προς το κοινό πατρίδα ,
ομολογώντας την Ορθόδοξη Πίστη ( Faith Christian Ανατολική Ορθόδοξη Καθολική Ομολογία ) Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ( Πατριαρχείο Μόσχας ) και αναγνωρίζοντας θεμέλιο της Ρωσικής World
και επίγνωση της ιστορικής ευθύνης και στην έκφραση της βούλησης των πολυεθνικών λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , εξέφρασε στην απόφασή του δημοψηφίσματος στις 11 Μαΐου 2014
Σύμφωνα με τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών και
δηλώνοντας το απαραβίαστο των δημοκρατικών αρχών στη διαμόρφωση και άσκηση της εξουσίας , επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ σε ολόκληρη την επικράτειά της και την κατάσταση με βάση την αποκατάσταση της δημιουργίας suverennogonezavisimogo ενός ενιαίου πολιτιστική και πολιτισμική χώρο Ρωσικός κόσμος βασίζεται σε παραδοσιακές θρησκευτικές , κοινωνικές, πολιτιστικές και ηθικές αξίες του , με την προοπτική της να γίνει ένα μέρος της Μεγάλης Ρωσίας ως Ρωσικός κόσμος φωτοστέφανο εδάφη και να υιοθετήσουν αυτό το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .

Κεφάλαιο 1 . OSNOVYKONSTITUTSIONNOGO ΚΤΙΡΙΟ

άρθρο 1
1 . Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία είναι ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο δημοκρατικό κράτος .
2 . Στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως απάντηση στην έκκληση Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία της αποδοχής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ στη δομή του ομοσπονδιακού κράτους , της Λαϊκής Δημοκρατίας Ντόνετσκ γίνεται αυτόματα μέρος του ομοσπονδιακού κράτους ( η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ) για τα δικαιώματα των επιμέρους αντικείμενό της.
3 . Doprisoedineniya Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία του ενός ομοσπονδιακού κράτους , σύμφωνα με την παράγραφο 1 της Δημοκρατίας polnotoygosudarstvennoy αυτού του άρθρου Ντόνετσκ έχει όλη τη δύναμη .
4 . Οι Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία είναι μία και αδιαίρετη , και στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Respublikikfederativnomu Ντόνετσκ κράτους , της Λαϊκής Δημοκρατίας της περιοχής Ντόνετσκ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ομοσπονδιακού κράτους .

άρθρο 2
1 . Η πηγή της εξουσίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ είναι οι άνθρωποί της .
2 . Οι άνθρωποι ασκούν άμεσα και μέσω των αρχών organygosudarstvennoy και την τοπική αυτοδιοίκηση την εξουσία τους .
3 . Ανώτατο άμεση έκφραση της yavlyayutsyareferendum λαϊκής εξουσίας και ελεύθερες εκλογές .
4 . Εκχώρηση αρχή ή αρπαγή εξουσίας απαράδεκτη και τιμωρείται από το νόμο .

άρθρο 3
Ο άνθρωπος , τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του είναι η υπέρτατη αξία . Αναγνώριση , ο σεβασμός , το σεβασμό και την προστασία τους - Λαϊκή Δημοκρατία του φόρου Ντόνετσκ , τις κρατικές αρχές και τους δημόσιους υπαλλήλους και εγγυημένη από τη στιγμή της σύλληψής του ανθρώπου .

άρθρο 4
1 . Donetsk τις κρατικές Δημοκρατία - πρόνοιας.
2 . Δημοκρατία sozdanieuslovy Κοινωνική πολιτική Ντόνετσκ η οποία αποσκοπεί στην παροχή μια αξιοπρεπή ζωή και την ελεύθερη ανάπτυξη , την ευημερία των πολιτών , καθώς και τη διαθεσιμότητα του βασικού υλικού duhovnyhblag , με βάση την κατανόηση των παραδοσιακών θρησκευτικών , κοινωνικών, πολιτιστικών και ηθικών αξιών .
3 . Ντόνετσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία της εργασίας και της υγείας των υποστήριξη των ανθρώπων обеспечиваетсягосударственная της παραδοσιακής οικογένειας , όπως έχει καταγραφεί , σύμφωνα με το δίκαιο του άνδρα και της γυναίκας , τη μητρότητα , την πατρότητα και την παιδική ηλικία , τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι , το σύστημα των κοινωνικών υπηρεσιών και καθιέρωση εγγυήσεων κοινωνικής ασφάλισης .

άρθρο 5
1 . Η Λαϊκή Δημοκρατία στο Ντόνετσκ αναγνωρίζονται και προστατεύονται εξίσου ιδιωτικά ,
κρατικές, δημοτικές και άλλες μορφές ιδιοκτησίας .
. 2 γης και άλλων φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται και ohranyayutsyav Ντόνετσκ Λαϊκής Δημοκρατίας ως βάση της ζωής και της δραστηριότητας των λαών prozhivayuschihna επικράτειά του , και της Λαϊκής Δημοκρατίας sluchaeprisoedineniya Ντόνετσκ σε ένα ομοσπονδιακό κράτος - ως βάση της ζωής και της δραστηριότητας των λαών prozhivayuschihna έδαφος ομοσπονδιακό κράτος .
3 . Χρήση και προστασία της γης και άλλων φυσικών πόρων ,
στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , η οποία πραγματοποιείται φορές σύμφωνα με τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και Ντόνετσκ στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας στην Ομοσπονδιακή κυβέρνηση - σύμφωνα με τη νομοθεσία του ομόσπονδου κράτους , και στο πλαίσιο της αρχής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντονέτσκ νόμων της Λαϊκής Δημοκρατίας .

άρθρο 6
1 . Η Ντόνετσκ κρατική εξουσία στη Λαϊκή Δημοκρατία osnoverazdeleniya διεξάγεται σχετικά με τη νομοθετική , εκτελεστική και δικαστική . Organyzakonodatelnoy , εκτελεστική και δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη .
. 2 Ντόνετσκ κρατική εξουσία στη Λαϊκή Δημοκρατία αναλαμβάνει το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ - ParlamentDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία , το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ - PravitelstvoDonetskoy iSovet Λαϊκής Ασφάλειας Δημοκρατίας Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ , που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα .
. 3 Σύστημα κυβέρνηση δημιούργησε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ άνθρωποι Respublikoysamostoyatelno σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα , και στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ στο ομοσπονδιακό κράτος - σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κράτος- osnovamikonstitutsionnogo συστήματος και τη γενική printsipamiorganizatsii νομοθετική ( εκπρόσωπος) και εκτελεστικά όργανα των θεμάτων της ομοσπονδιακής organovgosudarstvennoy μέλος предусмотреннымифедеральным zakonomfederativnogo κατάσταση .
4 . Εάν γίνετε μέλος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ σε ένα ομοσπονδιακό gosudarstvurazgranichenie των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ομοσπονδιακών αρχών organamigosudarstvennoy Πολιτείας και των θεσμών gosudarstvennoyvlasti Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία σύμφωνα με Konstitutsieyfederativnogo πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς νόμους και τη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία razgranicheniipredmetov και εξουσίες .
5 . Αρχές Ντόνετσκ μέλος της Λαϊκής Δημοκρατίας κατά την άσκηση των εξουσιών της και την εκτέλεση των καθηκόντων uchityvayuti σεβασμό τις παραδοσιακές θρησκευτικές , κοινωνικές, πολιτιστικές και ηθικές αξίες της ρωσικής World .

άρθρο 7
1 . Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία έχει τη δική του νομοθεσία Σύνταγμα και σε ισχύ καθ 'όλη τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ .
2 . Νόμοι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ опубликованию.Неопубликованные υπόκειται σε επίσημη νόμοι δεν εφαρμόζονται . Κανονιστικών πράξεων της Δημοκρατίας της Ντόνετσκ επηρεάζει τα δικαιώματα , τις ελευθερίες και τις υποχρεώσεις chelovekai πολίτης δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν δεν έχουν δημοσιευθεί για vseobschegosvedeniya .
3 . Εάν γίνετε μέλος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ σε ένα ομοσπονδιακό κράτος της κυβέρνησης του Ντόνετσκ gosudarstvuorgany Λαϊκής Δημοκρατίας φορείς localgovernment σχηματίζεται στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , dolzhnostnyelitsa , οι πολίτες και οι ενώσεις τους πρέπει να τηρούν τις Σύνταγμα ομοσπονδιακούς νόμους του κράτους και τους κανονισμούς του ομοσπονδιακού κράτους , το Σύνταγμα Δημοκρατία , τους νόμους Ντόνετσκ και άλλες νομικές πράξεις του Ντόνετσκ Εθνικό Δημοκρατίας .

άρθρο 8
Στη Δημοκρατία της Ντόνετσκ αναγνωρίζει και εγγυάται την τοπική αυτοδιοίκηση .
Η τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, samostoyatelno.Organy τοπική αυτοδιοίκηση δεν περιλαμβάνονται στο organovgosudarstvennoy εξουσία .

άρθρο 9
1 . Η Λαϊκή Δημοκρατία στο Ντόνετσκ αναγνωρίζεται ιδεολογική και politicheskoemnogoobrazie , ένα πολυκομματικό σύστημα .
2 . Ντόνετσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία οδηγεί και κυρίαρχη πεποίθηση είναι η Ορθόδοξη Πίστη ( Faith Christian Ανατολική Ορθόδοξη Καθολική Ομολογία ) , που διακηρύχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ( Πατριαρχείο Μόσχας ) .
3 . Η ιστορική εμπειρία και ο ρόλος Pravoslaviyai Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ( Πατριαρχείου Μόσχας ) είναι αναγνωρισμένα και σεβαστά , συμπεριλαμβανομένων ως συστημικά πυλώνες της ρωσικής World .

άρθρο 10
1 . Οι επίσημες γλώσσες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ είναι ρωσική και ουκρανική γλώσσα .
2 . Κατάσταση των επίσημων γλωσσών Δημοκρατίας устанавливаетсязаконодательством Donetsk του .
3 . Ντόνετσκ της Λαϊκής Δημοκρατίας , η αρχή της πολυπολιτισμικότητας , διασφαλίζοντας ισότιμη ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό τους .

άρθρο 11
1 . Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου του Συντάγματος περιλαμβάνει osnovykonstitutsionnogo σύστημα Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία .
2 . Δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις του παρόντος Συντάγματος mogutprotivorechit βασικές αρχές του συνταγματικού συστήματος της Ντόνετσκ Εθνικό Δημοκρατίας .

Κεφάλαιο 2 . ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

άρθρο 12
1 . Ντόνετσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία αναγνωρίζει και εγγυάται τα δικαιώματα και svobodycheloveka και του πολίτη , σύμφωνα με τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές και normammezhdunarodnogo δίκαιο και σύμφωνα με το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και Ντόνετσκ στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας το ομοσπονδιακό κράτος , σύμφωνα με το Σύνταγμα του ομοσπονδιακού κράτους .
2 . Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες είναι αναπαλλοτρίωτα και prinadlezhatkazhdomu τη στιγμή της σύλληψης .
3 . Δικαιώματα και ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη θα непосредственнодействующими . Καθορίζουν την έννοια , το περιεχόμενο και την εφαρμογή των νόμων , οι δραστηριότητες της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας , localgovernment και εγγυημένη από το νόμο .
4 . Εφαρμογή των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και των δικαιωμάτων των πολιτών και των ελευθεριών dolzhnonarushat άλλους .

άρθρο 13
1 . Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και των δικαστηρίων .
2 . Κράτος εγγυάται την ισότητα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών chelovekai πολίτη , ανεξάρτητα από το φύλο , τη φυλή , την εθνικότητα , τη γλώσσα , την καταγωγή , την περιουσία και το επίσημο καθεστώς , mestazhitelstva , θρησκείας, πεποιθήσεων , prinadlezhnostik δημοσίων οργανώσεων , καθώς και άλλες συνθήκες . Zapreschayutsyalyubye περιορισμοί των δικαιωμάτων των πολιτών στην κοινωνική , φυλετική , εθνική , γλωσσική ή θρησκευτική ταυτότητα .
3 . Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες και ravnyevozmozhnosti για την εφαρμογή τους .

άρθρο 14
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα στη ζωή .
2 . Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα , που είναι η προστασία του ατόμου και των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου ή άλλων προσώπων που προστατεύονται νόμιμα συμφέροντα της κοινωνίας ή του κράτους κοινωνικά επικίνδυνη παραβίαση αν αυτό συνεπάγεται παράβαση ή προφανή obrazommozhet να υπόκεινται , με βάση τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του εύλογου των αποδεικτικών στοιχείων , η βία επικίνδυνες για τη ζωή ή την υγεία του εναγομένου ή άλλου προσώπου , ή άμεση απειλή τέτοιας βίας , αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται από το κράτος .
2 . Αξιοπρέπεια του προσώπου που προστατεύεται από το κράτος . Τίποτα δεν μπορεί να bytosnovaniem για την παρέκκλιση του .
3 . Κανείς δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια , βίας ή άλλων zhestokomuili ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία . Niktone είναι χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου στην ιατρική , nauchnymili άλλα πειράματα .

άρθρο 15
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου .
2 . Σύλληψης, κράτησης και η κράτηση dopuskayutsyatolko με δικαστική απόφαση . Η απόφαση του δικαστηρίου ένα πρόσωπο δεν μπορεί να bytpodvergnuto κρατείται για περισσότερο από 48 ώρες .

άρθρο 16
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή , lichnuyui οικογενειακά μυστικά , την προστασία της τιμής και καλό όνομα .
2 . Καθένας έχει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα της αλληλογραφίας , των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων , των ταχυδρομικών , τηλεγραφικών και άλλα μηνύματα . Ένας περιορισμός αυτής της pravadopuskaetsya μόνο βάσει της αποφάσεως .

άρθρο 17
1 . Συλλογή , αποθήκευση, χρήση και διάδοση των στοιχείων της ιδιωτικής ζωής Νομικού προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεν επιτρέπεται.
2 . Φορείς της κρατικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης , οι υπάλληλοι τους, είναι υποχρεωμένοι να δώσει σε όλους την ευκαιρία oznakomleniyas έγγραφα και τα υλικά που επηρεάζουν άμεσα pravai ελευθερία του , εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά .

άρθρο 18
Στέγαση ( κτίριο , κτίριο σε αυτό , γη) είναι απαραβίαστη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εισέλθουν στις οικείες protivvoli που ζουν σε αυτό, εκτός από τις περιπτώσεις ustanovlennyhzakonom , είτε με δικαστική απόφαση .

άρθρο 19
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα να καθορίζει και национальнуюпринадлежность του . Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να καθορίσει ukazaniyusvoey εθνικότητα .
2 . Καθένας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα svobodnyyvybor γλώσσα επικοινωνίας , την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα .

άρθρο 20
Όλοι νόμιμα στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , έχει
το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους .

άρθρο 21
Ο καθένας είναι εγγυημένη η ελευθερία της συνείδησης , η ελευθερία της θρησκείας , συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να πρεσβεύουν , ατομικά ή από κοινού με άλλους lyubuyureligiyu ή χωρίς θρησκεία , να επιλέγουν ελεύθερα , να διαθέτουν και να διαδίδουν τις θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις ενεργούν nimi.Pri φορές, σύμφωνα με αυτό , τίποτα σε αυτό το Σύνταγμα δεν περιορίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία στο Ντόνετσκ δίκαιο πολιτικές για την προστασία του κοινού από τις δραστηριότητες των θρησκευτικών αιρέσεων , σύμφωνα με το νόμο .

άρθρο 22
1 . Όλοι είναι εγγυημένη η ελευθερία της σκέψης και του λόγου .
2 . Προπαγάνδα ή εκστρατεία υποκίνησης κοινωνική , φυλετική , εθνική ή θρησκευτικού μίσους και της εχθρότητας. Zapreschaetsyapropaganda κοινωνικές , φυλετικές , εθνικές , θρησκευτικές ή yazykovogoprevoskhodstva .
3 . Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να εκφράσει mneniyi πεποιθήσεις του ή να τις αποποιούνται .
4 . Καθένας έχει το δικαίωμα να αναζητεί, να λαμβάνουν, να διαβιβάζουν , παραγωγή και διάδοση πληροφοριών με κάθε νόμιμο μέσο .
5 . Ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης . Η λογοκρισία απαγορεύεται .

άρθρο 23
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι , συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των συνδικαλιστικών sozdavatprofessionalnye να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους . Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι εγγυημένη deyatelnostiobschestvennyh .
2 . Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να ενταχθούν ή ό, τι - liboobedinenie παραμονή σε αυτό .

άρθρο 24
Οι πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ομοσπονδιακά κράτη pravosobiratsya ειρηνικά , χωρίς όπλα , διοργανώνει συναντήσεις, συγκεντρώσεις , διαδηλώσεις , πορείες και πικετοφορίες .

άρθρο 25
1 . Υπηκόων ομοσπονδιακό κράτος , που κατοικούν στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στη διοίκηση ενός ομοσπονδιακού κράτους και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , τόσο άμεσα όσο και μέσω svoihpredstaviteley .
2 . Υπηκόων ομοσπονδιακό κράτος , που ζουν στη Λαϊκή Δημοκρατία της territoriiDonetskoy είναι επιλέξιμες σύμφωνα με zakonomfederativnogo Πολιτείες από το Σύνταγμα και το δίκαιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ bytizbrannymi εκλέγει και τα όργανα της κρατικής εξουσίας και localgovernment , καθώς και να συμμετέχουν σε ένα δημοψήφισμα .
3 . Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται πολίτες priznannyesudom ανίκανοι και κρατούνται svobodypo δικαστήριο .
4 . Οι πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ και των πολιτών ενός ομοσπονδιακού κράτους στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ έχουν ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες .
5 . Οι πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ και των πολιτών ενός ομοσπονδιακού κράτους στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ που μπορούν να συμμετέχουν στην απονομή της δικαιοσύνης .

άρθρο 26
Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ πολίτες και τους πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας Ηνωμένες Πολιτείες έχουν pravoobraschatsya προσωπικά , και να υποβάλλουν ατομικές και kollektivnyeobrascheniya σε κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις .

άρθρο 27
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα sposobnosteyi περιουσία τους για τις επιχειρήσεις και άλλες δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται zakonomekonomicheskoy .
2 . Ντόνετσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία δεν επιτρέπεται η οικονομική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην μονοπώληση και του αθέμιτου ανταγωνισμού .

άρθρο 28
1 . Δικαίωμα στην ιδιωτική περιουσία προστατεύεται από το νόμο .
2 . Καθένας έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας , να κατέχει , χρησιμοποιεί και να διαθέτει τους , είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με drugimilitsami .
3 . Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί της ιδιοκτησίας του παρά μόνο με resheniyusuda . Απαλλοτρίωση περιουσίας για δημόσια nuzhdmozhet να γίνει μόνο με την προηγούμενη ravnotsennogovozmescheniya .
4 . Δικαίωμα της κληρονομιάς είναι εγγυημένη .

άρθρο 29
1 . Οι πολίτες και οι ενώσεις τους έχουν το δικαίωμα στην ιδιωτική sobstvennostizemlyu .
. 2 Από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ κατοχής, χρήσης και rasporyazheniezemley και άλλων φυσικών πόρων διαχείριση γίνεται σύμφωνα με sobstvennikamiv zakonodatelstvomDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία τους , και, στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ kfederativnogo μελών - σύμφωνα με τους νόμους του ομοσπονδιακού κράτους , και της Λαϊκής Δημοκρατίας predelahpolnomochy Ντόνετσκ - νομοθεσία Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ .
3 . Κατοχή , χρήση και διάθεση των ιδιοκτητών zemleyi άλλων φυσικών πόρων, με την επιφύλαξη του περιβάλλοντος και παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των άλλων προσώπων .

άρθρο 30
1 . Εργασίας είναι δωρεάν . Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαθέτει ελεύθερα svoimisposobnostyami να εργαστούν και να επιλέξουν τις δραστηριότητες και το επάγγελμα .
2 . Καταναγκαστική εργασία απαγορεύεται .
3 . Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται σε συνθήκες που ανταποκρίνονται trebovaniyambezopasnosti και την υγιεινή , την αμοιβή για εργασία χωρίς καμία bylodiskriminatsii και όχι κάτω από το νόμο ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ zakonomfederativnogo κατάσταση κατώτατου μισθού , καθώς και το δικαίωμα στην προστασία κατά της ανεργίας .
4 . Το δικαίωμα στην ατομική και συλλογική sporys χρήση καθιερωμένων μεθόδων ihrazresheniya , συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην απεργία του εργατικού δικαίου .
5 . Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση . Εργασία κάτω από εργατικό dogovorugarantiruyutsya ώρες νόμου prodolzhitelnostrabochego , τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες , και καταβάλλεται ezhegodnyyotpusk .

άρθρο 31
1 . Δικαιώματα Parenthood roditeleyi παιδική ηλικία και την οικογένεια , όπως αναφέρεται σύμφωνα με το νόμο και την ένωση ενός άνδρα zhenschinynahodyatsya υπό κρατική προστασία .
. 2 Η φροντίδα για τα παιδιά και την ανατροφή τους - ίσο δικαίωμα και υποχρέωση των γονέων τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες .
3 . Καμία μορφή των στρεβλών γάμων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου στο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει , δεν επιτρέπονται και θα διωχθούν .

άρθρο 32
1 . Όλοι πρέπει να εγγυάται την κοινωνική ασφάλιση σε μεγάλη ηλικία, sluchaebolezni , την αναπηρία , τη χηρεία , για την εκπαίδευση των παιδιών και inyhsluchayah ορίζει ο νόμος.
2 . Κρατικές συντάξεις και κοινωνικές παροχές ustanavlivayutsyazakonom .
3 . Εθελοντική κοινωνικής ασφάλισης , sozdaniedopolnitelnyh μορφές της κοινωνικής πρόνοιας και φιλανθρωπίας .

άρθρο 33
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα στη στέγαση . Κανείς δεν μπορεί να proizvolnolishen σπίτι .
2 . Αρχές Ντόνετσκ κράτους και της Λαϊκής Δημοκρατίας φορείς localgovernment σχηματίζεται στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , την κατασκευή pooschryayutzhilischnoe και τη δημιουργία συνθηκών για την εφαρμογή της στέγασης pravana .
3 . Άποροι και άλλων προσώπων που αναφέρονται στη νομοθεσία και nuzhdayuschimsyav στέγαση , παρέχεται δωρεάν ή σε προσιτή κατάσταση platuiz , δημοτικές και άλλες κατοικίες fondovv σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται από το νόμο .

άρθρο 34
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη .
Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ ιατρικής περίθαλψης στη δημόσια υγεία και munitsipalnyhuchrezhdeniyah παρέχονται δωρεάν schetsredstv χρέωση αντίστοιχο προϋπολογισμό , οι πληρωμές ασφαλιστικών και άλλων εσόδων .
2 . Ντόνετσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία ohranyi χρηματοδοτούνται περιφερειακά προγράμματα για την ενίσχυση των μέτρων για τη δημόσια υγεία στην razvitiyugosudarstvennoy , δημοτικά και ιδιωτικά συστήματα υγείας , ενθάρρυνε τις δραστηριότητες που ενισχύουν την υγεία του ανθρώπου , την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού , των οικολογικών και υγιεινής-επιδημιολογικές ευημερία .
3 . Απόκρυψη από τους υπαλλήλους των γεγονότων και των περιστάσεων sozdayuschihugrozu για την ανθρώπινη ζωή και την υγεία , συνεπάγεται otvetstvennostv σύμφωνα με το νόμο .

άρθρο 35
Καθένας έχει το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον , dostovernuyuinformatsiyu για την κατάστασή του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην ιδιοκτησία ή egozdorovyu περιβαλλοντικό έγκλημα .

άρθρο 36
1 . Καθένας έχει το δικαίωμα στην εκπαίδευση .
2 . Ντόνετσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία εγγυάται την προσβασιμότητα και besplatnostdoshkolnogo , γενική δευτεροβάθμια και την επαγγελματική κατάσταση obrazovaniyav ή δημοτικά εκπαιδευτικά επιχειρήσεις uchrezhdeniyahi .
3 . Καθένας έχει το δικαίωμα , σε ανταγωνιστική βάση μια ελεύθερη vyssheeobrazovanie στο κράτος ή δημοτικές obrazovatelnomuchrezhdenii και της επιχείρησης .
4 . Η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική . Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ihzamenyayuschie παρέχουν στα παιδιά λαμβάνουν βασική γενική εκπαίδευση .
5 . Ντόνετσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία υποστήριξε διάφορες μορφές της αυτο - obrazovaniyai .

άρθρο 37
1 . Όλοι πρέπει να εγγυάται την ελευθερία των λογοτεχνικών , καλλιτεχνικών , επιστημονικών , τεχνικών και άλλων μορφών της δημιουργικότητας , της ιδιοκτησίας преподавания.Интеллектуальная προστατεύεται από το νόμο .
2 . Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή και polzovanieuchrezhdeniyami πολιτισμό , και την πρόσβαση σε πολιτιστικές αξίες .
3 . Όλοι πρέπει να φροντίσει για τη διατήρηση της ιστορικής και kulturnogonaslediya προστατεύσει τα μνημεία της ιστορίας και του πολιτισμού .
4 . Η Λαϊκή Δημοκρατία στο Ντόνετσκ δημιούργησε και εξασφαλίζεται η ισότιμη διατήρηση usloviyadlya και την ανάπτυξη των πολιτισμών όλων των λαών που ζουν σε αυτό .

άρθρο 38
1 . Η Λαϊκή Δημοκρατία στο Ντόνετσκ εγγυημένη κρατική προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη .
2 . Καθένας έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους με όλα τα μέσα που δεν απαγορεύεται από το νόμο .

άρθρο 39
1 . Όλοι είναι εγγυημένη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του .
2 . Οι αποφάσεις και οι ενέργειες ( ή αδράνεια ) των κρατικών αρχών , των τοπικών αρχών , των δημόσιων ενώσεων και dolzhnostnyhlits μπορεί να ασκηθεί έφεση στο δικαστήριο .
3 . Καθένας έχει δικαίωμα , σύμφωνα με τις διεθνείς dogovoramiDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία , και στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ σε ένα ομοσπονδιακό κράτος , σύμφωνα με τις διεθνείς dogovoramifederativnogo gosudarstvaobraschatsya σε διεθνείς οργανισμούς zaschiteprav και τις ελευθερίες , εάν εξαντληθεί имеющиесявнутригосударственные διορθωτικά μέτρα .

άρθρο 40
Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί του δικαιώματος ακροάσεως στο sudei που κρίνουν στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται σύμφωνα με το νόμο .

άρθρο 41
1 . Όλοι είναι εγγυημένη για το δικαίωμα να λάβει квалифицированнойюридической βοήθεια . Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο , yuridicheskayapomosch είναι δωρεάν.
2 . Όλοι συλλαμβάνονται, κρατούνται , obvinyaemyyv έγκλημα έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο ( αμυντικός) από τη στιγμή της κράτησης , strazhuili χρέωση .

άρθρο 42
1 . Κάθε κατηγορούμενος schitaetsyanevinovnym έγκλημα μέχρι αποδείξεως της ενοχής του, έχει δοκιμαστεί σε predusmotrennomzakonom σειρά και έχει αναλάβει νομικές siluprigovorom δικαστήριο .
2 . Κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένη να αποδείξει την αθωότητά του .
3 . Of αμφιβολία πρέπει να ερμηνεύεται polzuobvinyaemogo .

άρθρο 43
1 . Κανείς δεν μπορεί να δικαστεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα .
2 . Κατά τη διάρκεια της απονομής της δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται использованиедоказательств λαμβάνεται κατά παράβαση του νόμου .
3 . Όλοι καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα έχει δικαίωμα σε ανώτερο δικαστήριο peresmotrprigovora τον τρόπο που προβλέπεται από το νόμο , καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει χάρη ή μετατροπή της ποινής .

άρθρο 44
Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εναντίον του εαυτού του , suprugai τους στενούς συγγενείς του , όπως ορίζεται από το νόμο .

άρθρο 45
Τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας και της κατάχρησης του νόμου vlastyuohranyayutsya . Το κράτος πρέπει να παρέχει dostupk δικαιοσύνης και αποζημιώσεων για τις ζημίες .

άρθρο 46
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να δηλώσει αποζημίωση για τις ζημίες prichinennogonezakonnymi ενέργειες ( ή αδράνεια ) των κρατικών οργάνων και των υπαλλήλων τους .

άρθρο 47
1 . Νόμος για την ίδρυση ή την αύξηση obratnoysily ευθύνη δεν έχει .
2 . Κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για μια πράξη , η οποία την εποχή εκείνη δεν είχε αναγνωριστεί egosoversheniya αδίκημα . Εάν μετά την ευθύνη soversheniyapravonarusheniya εξαλείφεται ή να μετριαστεί , primenyaetsyanovy δίκαιο .

άρθρο 48
1 . Καταμέτρηση στο Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ θεμελιώδη δικαιώματα και ελεύθερα να ερμηνευθεί να αρνηθεί ή να δυσφημούν άλλους obschepriznannyhprav και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη .
2 . Δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη μπορεί να ogranichenyzakonom μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο tselyahzaschity το συνταγματικό σύστημα , την ηθική , την υγεία , τα δικαιώματα , νομικών συμφερόντων των άλλων προσώπων , η άμυνα της χώρας και bezopasnostigosudarstva .
3 . Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του συνταγματικού συστήματος , σύμφωνα με το νόμο μπορεί να θεσπίζει ειδικούς περιορισμούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες με τα όρια και τη διάρκειά τους .
4 . Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την επικράτεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και σε επιμέρους τομείς μπορούν να εισαχθούν υπό τις περιστάσεις και με τον τρόπο που προβλέπεται από το νόμο .

άρθρο 49
Ο καθένας στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , υποχρεούται να τηρεί
Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , οι νόμοι και οι κανονισμοί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , σέβονται τα δικαιώματα και svobodydrugih ατόμων και , στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ομοσπονδιακού κράτους - να τηρούν το Σύνταγμα και ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων και κανονισμών .

άρθρο 50
Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα νόμιμα εγκατεστημένος φόρους και τέλη . Οι νόμοι για τη θέσπιση νέων φόρων ή την επιδείνωση положениеналогоплательщиков , δεν έχει αναδρομική ισχύ.

άρθρο 51
Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τη φύση και το περιβάλλον , berezhnootnositsya φυσικών πόρων .

άρθρο 52
1 . Η συνολική προστασία της Πατρίδας είναι καθήκον και υποχρέωση των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
2 . Του Πολίτη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ πραγματοποιήσει στρατιωτική sluzhbuv σύμφωνα με το νόμο .
3 . Του Πολίτη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , σε περίπτωση πεποιθήσεις του iliveroispovedaniyu αντίθεση με τη στρατιωτική θητεία , καθώς και inyhustanovlennyh από το νόμο έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει eealternativnoy δημόσια υπηρεσία .

άρθρο 53
Πολίτης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ μπορεί osuschestvlyatv ανεξάρτητα πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε 18 χρόνια .

άρθρο 54
Οι νόμοι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ μπορεί να θεσπίζει συμπληρωματικούς , δεν καθορίζεται από το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και οι νόμοι εγγυώνται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη για schetfinansovyh , υλικών και άλλων πόρων του Ντόνετσκ Εθνικό Δημοκρατίας .

Κεφάλαιο 3 . DONETSK ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

άρθρο 55
1 . Εάν γίνετε μέλος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ σε ένα ομοσπονδιακό κράτος Δημοκρατίας Ντόνετσκ γίνεται ίση με την επιφύλαξη ενός ομοσπονδιακού κράτους .
2 . Κατάσταση Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία της σύμβασης μεταξύ του ομοσπονδιακού κράτους και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ αποδοχή σε ένα ομοσπονδιακό κράτος Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία και την εκπαίδευση ως τμήμα του ομοσπονδιακού κράτους novyhsubektov , το Σύνταγμα της ομοσπονδιακό κράτος , Федеральнымконституционным zakonomfederativnogo μέλη για τη θέσπιση του ομοσπονδιακού κράτους και το σχηματισμό στα πλαίσια της ομοσπονδιακής μέλος της νέας οντότητας - τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ , Donetsk Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας .
3 . Κατάσταση Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία soglasiyufederativnym Ντόνετσκ κράτους και της Λαϊκής Δημοκρατίας σύμφωνα με το νόμο федеральнымконституционным .

άρθρο 56
1 Το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ κατά τη στιγμή της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ σε ένα ομοσπονδιακό gosudarstvuopredelyaetsya συνορεύει με την πρώην περιοχή του Ντόνετσκ εντός της Δημοκρατίας της Ουκρανίας .
2 . Δημοκρατία του Ντόνετσκ διευθετεί ανεξάρτητα ερωτήσεις svoegoadministrativno εδαφική δομή .
3 . Διοικητική εδαφικές μονάδες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ είναι οι περιοχές και πόλεις της εθνικής σημασίας .
4 . Όρια των διοικητικών - εδαφικές μονάδες ustanavlivayutsyai αλλάξει το νόμο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία .

άρθρο 60
1 . Κράτος σημαία, το έμβλημα και τον ύμνο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία , η διαδικασία περιγραφής για επίσημη χρήση πρέπει να καθορίζονται από το νόμο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία .
2 . Πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντονέτσκ . Statusstolitsy Donetsk Λαϊκής Δημοκρατίας ιδρύθηκε με τον νόμο του Ντόνετσκ Εθνικό Δημοκρατίας .

άρθρο 61

1 . Σύστημα των φόρων που επιβάλλονται στον προϋπολογισμό , καθώς και οι γενικές αρχές της φορολογίας και των εισφορών στο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία ορίζει ο νόμος .
2 . Κρατικών δανείων που εκδόθηκαν με τον τρόπο που καθορίζεται από το νόμο , και τοποθετείται σε εθελοντική βάση .

Κεφάλαιο 4 . Ανώτατο Συμβούλιο DONETSK ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

άρθρο 62
1 Το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ - . Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία του Κοινοβουλίου είναι υπέρτατη και μόνιμη единственнымзаконодательным ( εκπρόσωπος ), το σώμα της κρατικής εξουσίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
2 . Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ εκλέγονται για pyatlet .
3 . Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ αποτελείται από [ ● ] βουλευτές .
4 . Το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ είναι αρμόδια esliv τα μέλη του εκλέγονται τουλάχιστον τα δύο τρίτα της καθιερωμένης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου , ο αριθμός των βουλευτών .
5 . Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ reshaetvoprosy δική οργανωτικών, νομικών , ενημερωτική , υλικοτεχνική και οικονομική υποστήριξη για τις δραστηριότητές της .
6 . Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Ανώτατης Λαϊκής Δημοκρατίας SovetaDonetskoy προϋπολογισμό Δημοκρατίας Ντόνετσκ της otdelnoot άλλα έξοδα .
7 . Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ έχει pravamiyuridicheskogo άτομο έχει μια επίσημη σφραγίδα .

άρθρο 63
1 . Μέλη του Ανώτατου Λαϊκού Δημοκρατία SovetaDonetskoy izbirayutsyana τη βάση καθολική, ισότιμη και άμεση ψηφοφορία από taynomgolosovanii .
2 . Διαδικασία για την εκλογή των βουλευτών του Ανώτατου Λαϊκού Δημοκρατία SovetaDonetskoy
ορίζει ο νόμος .

άρθρο 64
1 . SovetaDonetskoy βουλευτές της Ανώτατης Λαϊκής Δημοκρατίας μπορεί bytizbran πολίτη Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία της ( ή ) το μέλος ομόσπονδα πάνω από 21 χρόνια και imeyuschiypravo συμμετάσχουν στις εκλογές .
2 . Κατά τη διάρκεια της SovetaDonetskoy γραφείου αναπληρωτή του Ανώτατου Λαϊκής Δημοκρατίας της θητείας του , δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και αναπληρωματικών θέσεις είναι ασυμβίβαστες με το δίκαιο σύμφωνα με το καθεστώς του αναπληρωτή . Οι περιορισμοί izbiratelnogoprava παθητικοί πολίτες ιδρυθεί με νόμο , όπως στην περίπτωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ να ενταχθεί σε ένα ομοσπονδιακό κράτος - ομοσπονδιακό νόμο ομοσπονδιακό κράτος .
3 . Αριθμός μελών που ασκούν επαγγελματική polnomochiyana μόνιμη βάση τους , που θεσπίστηκε με το νόμο του Ντόνετσκ Εθνικό Δημοκρατίας . Αντιπροσώπων στην άσκηση της εξουσίας τους , με βάση профессиональнойпостоянной σχηματίζεται Προεδρείου του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
4 . Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , osuschestvlyayuschiysvoi εξουσίες σε μόνιμη επαγγελματική βάση , δεν mozhetzanimatsya άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες , εκτός από τη διδασκαλία , την έρευνα και δημιουργικές δραστηριότητες , εκτός αν άλλως predusmotrenozakonom .
5 . Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ δεν vpraveispolzovat την θέση τους για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εφαρμογή deputatskihpolnomochy .
6 . Μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ обладаютнеприкосновенностью όλη την διάρκεια της θητείας τους .
7 . Κατάσταση του αναπληρωτή του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Ντονέτσκ Respublikiopredelyaetsya Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας , της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ δικαίου .

άρθρο 65
1 . Το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ συμβαίνει pervoezasedanie το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες μετά την εκλογή του στην pravomochnomsostave .
2 . Η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ άνοιξε novogosozyva από το αρχαιότερο αναπληρωτή .
3 . Από την αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikinovogo σύγκληση αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikipredyduschego σύγκληση λήγει .
άρθρο 66
1 . Το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ εκλέγει sostavaPredsedatelya Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , τους αναπληρωτές του .
2 . Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , egozamestiteli εκλέγονται από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikibolshinstvom ψήφους των βουλευτών .
. 3 Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ :
1 ) επιτροπές μορφή και τις προμήθειες , ασκεί vedeniyaparlamentskie ακρόαση του?
2 ) αποτελεί το Προεδρείο του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ ?
3 ) από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ μορφές του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ ?
4 ) από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ διορίζει και απολύει το Ανώτατο Συμβούλιο του Ντόνετσκ rukovoditelyaApparata Λαϊκή Δημοκρατία ?
5 ) κρατήστε την συμπεριφορά κοινοβουλευτικές ακροάσεις του .
4 . Το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του να λύσει τα ζητήματα για το έργο της .
5 . Να επιβλέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Λαϊκής Ντονέτσκ RespublikiVerhovny Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας μορφές palatuDonetskoy Μετρώντας τη Λαϊκή Δημοκρατία . Σύνθεση , διαδικασία σχηματισμού και deyatelnostiopredelyayutsya νόμου Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία .

άρθρο 67
1 . Οι συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ yavlyayutsyaotkrytymi , εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν Σύνταγμα , ο νόμος του Ανωτάτου Συμβουλίου του Ντόνετσκ ilireglamentom Λαϊκής Δημοκρατίας .
2 . Συνέλευση δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη αν prisutstvuetmenee ήμισυ των εκλεγμένων βουλευτών , καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ δεν συγκρατούνται rezheodnogo κάθε τρεις μήνες .

άρθρο 68
Η αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ είναι :
1 ) την έγκριση του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , Donetsk νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας , την εισαγωγή αλλαγών σε αυτά?
2 ) της ερμηνείας του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , Donetsk νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας ?
3 ) την έγκριση των ψηφισμάτων του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ κάνουν αλλαγές σε αυτά?
4 ) Εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας της απόφασης Ντόνετσκ της παραίτησής του ?
5 ) ο σχηματισμός του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , η έκδοση της απόφασης σχετικά με την παραίτηση του Υπουργικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , με εξαίρεση τις αποφάσεις σχετικά με τον Υπουργό Άμυνας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , ο επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας bezopasnostiDonetskoy και Υπουργός Εσωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ?
6 ) ο σχηματισμός του Συμβουλίου Ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , την έκδοση της απόφασης σχετικά με την παραίτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ή μεμονωμένων μελών του ?
7 ) Καθορισμός της διοικητικής - εδαφικής δομής του Ντόνετσκ Εθνικό Δημοκρατίας και με τη σειρά του τις αλλαγές του ?
8 ) την εξέταση της αλλαγής των ορίων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , την κατάσταση μεταβολών των ορίων της συμφωνίας ?
9 ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ?
10 ) την έγκριση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ?
11 ) εξετάζει την ετήσια έκθεση του προέδρου του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ rezultatahdeyatelnosti Συμβούλιο Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και άλλα εκτελεστικά όργανα , συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που έθεσε το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ?
12 ) Ορισμός της εκλογής των βουλευτών του Ανώτατου Συμβουλίου του Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία ?
13 ) , η έκφραση δυσπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ,
οι οποίοι διορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ?
14 ) τη δημιουργία , εντός των ορίων που καθορίζονται από το νόμο , να διατάξει τη διεξαγωγή των εκλογών για φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ?
15 ) Ορισμός ενός δημοψηφίσματος ?
16 ) θέσπιση εθνικών ( περιφερειακών ) φόρους και takzheporyadka συλλογή τους ?
17 ) θεσπίζει τις διαδικασίες για τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ( μετοχές , μετοχές) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ άδεια ( joint- stock , μετοχή) κεφάλαιο των εταιρειών , ενώσεων και επιχειρήσεων inyhorganizatsionno νομικές μορφές ?
18 ) την έγκριση των προϋπολογισμών των εδαφικών πόρων государственныхвнебюджетных Δημοκρατία και την απόδοση εκθέσεις Donetsk Λαϊκής ?
19 ) σε συνδυασμό με την εφαρμογή άλλων εγκεκριμένων organamikontrolya της συμμόρφωσης και επιβολής των νόμων Ντόνετσκ Λαϊκής Δημοκρατίας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού , τα χωρικά κατάσταση εκτός προϋπολογισμού ταμεία Donetsk Λαϊκής Δημοκρατίας , η καθιερωμένη διαδικασία για τη διάθεση της περιουσίας του Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία ?
20 ) Η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ Βραβεία ?
21 ) Η καθιέρωση τιμητικοί τίτλοι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ?
22 ) θέσπιση των επίσημων αργιών Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία ?
23 ) την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα του Ντόνετσκ Λαϊκής Δημοκρατίας ?
24 ) ασκεί άλλες αρμοδιότητες καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και Ντόνετσκ στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του ομοσπονδιακού κράτους - ιδρύθηκε νόμους του κράτους Konstitutsieyfederativnogo ομοσπονδιακό κράτος , το παρόν Σύνταγμα και τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .

άρθρο 69
1. Ο νόμος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ :
1 ) που εγκρίθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ προϋπολογισμού και έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ?
2 ) θεσπίζει τις διαδικασίες για την εκλογή των βουλευτών του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , ο σχηματισμός του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , βουλευτές του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , καθώς και η διαδικασία για την εκλογή των τοπικών samoupravleniyana στο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία ?
3 ) καθορίζει τη διαδικασία για το διορισμό και τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ?
4 ) ενέκρινε το πρόγραμμα της κοινωνικο- οικονομικής razvitiyaDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία ?
5 ) ιδρύθηκε ρεπουμπλικανικό ( περιφερειακή ) φόροι και τέλη , διαδικασία atakzhe για τη συλλογή τους ?
6 ) εγκεκριμένων προϋπολογισμών των εδαφικών πόρων государственныхвнебюджетных Ντόνετσκ Λαϊκής Δημοκρατίας και εκθέσεις για την εφαρμογή τους ?
7 ) καθορίζει τη διαδικασία για τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ( μετοχές , μετοχές) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ άδεια ( joint- stock , μετοχή) κεφάλαιο των εταιρειών , ενώσεων και επιχειρήσεων inyhorganizatsionno νομικές μορφές ?
8 ) ενέκρινε τη σύναψη και τη λήξη των συμβάσεων Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία ?
9 ) θέσπισε διοικητική - εδαφική δομή του Ντόνετσκ Εθνικό Δημοκρατίας και τη διαδικασία αλλαγών ?
10 ) καθορίζεται από το σύστημα των εκτελεστικών οργάνων του κράτους vlastiDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία ?
11 ) ιδρύθηκε βραβεία και τιμητικές διακρίσεις Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία
και η διαδικασία για την ανάθεση ?
12 ) ρυθμίζει άλλα θέματα φορές που αφορούν , σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και Ντόνετσκ στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας στην Ομοσπονδιακή κυβέρνηση - σύμφωνα με το Σύνταγμα του ομοσπονδιακού κράτους , των νόμων ομοσπονδιακού κράτους , και τους νόμους του Ντόνετσκ nastoyascheyKonstitutsiey Λαϊκή Δημοκρατία στη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες του Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία .
. 2 Ψήφισμα του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ :
1 ) εξέδωσε τους κανονισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ ασχολήθηκε με θέματα της διαδικασίας για τις δραστηριότητές του ?
2 ) διορίζονται και παύονται από dolzhnostidolzhnostnye πρόσωπο διορισμός και η απόλυση του dolzhnostikotoryh υπό την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ ?
3 ) έχει εκδοθεί συγκατάθεση για το διορισμό των αξιωματικών , αν η κατοικία συγκατάθεση ανήκει στη δικαιοδοσία του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ ?
4 ) είναι επανεκλεγεί βουλευτές του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ,
5 ) έχει ανατεθεί σε ένα δημοψήφισμα ?
6 ) εξέδωσε μια απόφαση μη εμπιστοσύνης ( trust ) , Πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ?
7 ) εξέδωσε μια απόφαση μη εμπιστοσύνης ( trust ) για τα μέλη του Συμβουλίου των Υπουργών
Donetsk Λαϊκής Δημοκρατίας , στην οποία ο διορισμός στη θέση του Ανώτατου Συμβουλίου
Δημοκρατία Ντόνετσκ συμμετείχαν ?
8 ) εγκρίνει τη συμφωνία για την αλλαγή των ορίων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ?
9 ) σε περίπτωση προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ στο ομοσπονδιακό κράτος ενέκρινε ένα σχέδιο συνθήκης για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων mezhduorganami κρατικής εξουσίας του κράτους και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ντόνετσκ organamigosudarstvennoy Λαϊκή Δημοκρατία ?
10 ) Οι διαφορετικές αποφάσεις σχετικά με ζητήματα που εμπίπτουν στο Σύνταγμα και τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και Ντόνετσκ στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του ομοσπονδιακού κράτους - Konstitutsieyfederativnogo που σχετίζονται με τους νόμους του κράτους ομοσπονδιακό κράτος , αυτό Konstitutsieyi Ντόνετσκ νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
3 . Οι νόμοι και τα ψηφίσματα του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , εντός της περιοχής της αρχής , δεσμευτικός ως προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ .

άρθρο 70
1 . Οι νόμοι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία golosovot καθιέρωσε τον αριθμό των βουλευτών , εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά .
2 . Ψήφισμα του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikiprinimayutsya πλειοψηφία των εκλεγμένων βουλευτών inoene εάν απαιτείται από το νόμο .
3 . Συμβούλιο Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ δικαίωμα να προσφύγει στο Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ με πρόταση τροποποίησης του Συμβουλίου postanovleniyaVerhovnogo Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία ή να τερματίσει και να vpraveobzhalovat τις αποφάσεις αυτές στο δικαστήριο .

άρθρο 71
1 . Το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας στο Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ανήκει στα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ , το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , το Συμβούλιο Ασφαλείας Ντόνετσκ της Λαϊκής Δημοκρατίας . Pravozakonodatelnoy πρωτοβουλία ανήκει επίσης στο Γενικό Εισαγγελέα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ για το ζήτημα της αρμοδιότητας .
3 . Τα νομοσχέδια για την εισαγωγή ή την ακύρωση των φόρων , απαλλαγή από ihuplaty , οι αλλαγές στις οικονομικές δεσμεύσεις Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία έξοδα drugiezakonoproekty οραματίζεται καλύπτονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της sredstvbyudzheta Ντόνετσκ εξετασθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ή μετά το πέρας του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Ντόνετσκ Δημοκρατία .
4 . Νομοσχέδια εξετάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ σε δύο αναγνώσεις . Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη του σχεδίου νόμου , καθώς και την υιοθέτηση ενός νόμου που εκδόθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .

άρθρο 72
1 . Έγκριση του νόμου Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία για πέντε ημέρες napravlyaetsyav Υπουργικό Συμβούλιο για υπογραφή και δημοσίευση .
2 . Του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ εντός δεκατεσσάρων ημερών από το νόμο dnyapostupleniya Δημοκρατίας Ντόνετσκ για αυτό και obnaroduetv τρόπο που προβλέπεται από το νόμο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία υπογράψει .
3 . Εάν το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ εντός δεκατεσσάρων ημερών από το νόμο dnyapostupleniya το απορρίψει, το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ιδρύθηκε για άλλη μία φορά την εξέταση του νόμου . Pripovtornom Εάν ο νόμος που εγκρίθηκε στις προηγούμενες ενέκρινε redaktsiine λιγότερο από τα δύο τρίτα της καθιερωμένης αριθμού των βουλευτών , onpodlezhit υπογραφή από το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ εντός επτά ημερών από την δημοσίευση .
4 . Ο νόμος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ θα τεθεί σε ισχύ μετά ofitsialnogoopublikovaniya του . Νόμου και των άλλων κανονισμών της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikipo προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτη αρχίζει να Xilong νωρίτερα από δέκα ημέρες μετά την επίσημη δημοσίευσή τους .

άρθρο 73
1. Εξουσίες του Ανωτάτου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ μπορεί να bytprekrascheny από το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ στις αρχές σε περίπτωση :
1 ) την έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της λύσεις Ντόνετσκ
να διαλυθεί ?
2 ) από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ακαταλληλότητας μέρους των βουλευτών την Ανώτατη Λαϊκή Δημοκρατία SovetaDonetskoy , μεταξύ άλλων σε σχέση με τους βουλευτές προσθήκη svoihpolnomochy ?
3 ) τη διάλυση του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ Prezidentomfederativnogo κράτος στην περίπτωση που προβλέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο ομοσπονδιακό κράτος - στην περίπτωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ να ενταχθεί σε ένα ομοσπονδιακό κράτος .
2 . Σε περίπτωση πρόωρης λήξης των εξουσιών του Ανωτάτου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ χαρακτηριστούν ειδικές Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ . Οι εκλογές αυτές πραγματοποιούνται vsroki νόμου .

Κεφάλαιο 5 . ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ DONETSK

άρθρο 74
1 . Εκτελεστική εξουσία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ άλλων organyispolnitelnoy Ντόνετσκ αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας .
2 . Του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikiyavlyaetsya действующимвысшимгосударственным συνεχώς εκτελεστική εξουσία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
3 . Το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Ντονέτσκ Respublikivhodyat PredsedatelSoveta Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας , τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και υπουργών Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία .
4 Κατά το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ распространяютсяограничения συσταθεί με νόμο στην περίπτωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ να ενταχθεί σε ένα ομοσπονδιακό κράτος - . Το νόμιμο ομοσπονδιακό κράτος .
5. Συμβούλιο Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ να επιβάλει αυτό το Σύνταγμα , τους Νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και Ντόνετσκ στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης - το Σύνταγμα της ομοσπονδιακό κράτος , των ομοσπονδιακών νόμων και των άλλων κανονιστικών πράξεων του ομοσπονδιακού κράτους , το Σύνταγμα , τους νόμους και άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ στο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία .
6 . Πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Ντονέτσκ РеспубликиорганизуетработуСовета Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας .
7 . Διαδικασία του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikiopredelyaetsya ενέκρινε τους κανόνες .
8 . Χρηματοδότηση του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και vozglavlyaemyhim εκτελεστικές αρχές της Δημοκρατίας Ντόνετσκ διενήργησε schetsredstv προϋπολογισμό Δημοκρατίας Ντόνετσκ , η οποία προβλέπεται ένα ξεχωριστό άρθρο .
9 . Του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ έχει δικαιώματα yuridicheskogolitsa έχει επίσημη σφραγίδα .

άρθρο 75
1 . Πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ διορίζονται κατόπιν προτάσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ ή κατά την υποβολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
2 . Σχηματισμός του Συμβουλίου Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ προκύπτει από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντόνετσκ επί της πρότασης του προέδρου του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikikandidatov σε υπουργικές θέσεις Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία , με την εξαίρεση του Υπουργού Άμυνας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , ο επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας bezopasnostiDonetskoy και Υπουργός Εσωτερικών της Λαϊκής Ντόνετσκ Δημοκρατίας, ο οποίος διορίζεται μόνο με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .

άρθρο 76
Συμβούλιο Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ :
1) να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης kompleksnogosotsialno Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία ?
2 ) προβλέπει , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο οποίος πολιτικών edinoygosudarstvennoy στον τομέα των οικονομικών , της επιστήμης , της εκπαίδευσης , του πολιτισμού , της υγείας , φυσικής αγωγής και του αθλητισμού , της κοινωνικής ασφάλισης , της οδικής ασφάλειας και της οικολογίας ?
3 ) φέρει στο πλαίσιο των μέτρων της αρχής για την υλοποίηση , τη συντήρηση και την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτη , ohranesobstvennosti και τη δημόσια τάξη , την καταπολέμηση του εξτρεμισμού terrorizmui , την καταπολέμηση του εγκλήματος ?

άρθρο 77
1 . Το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , με βάση και ispolneniesvoih εξουσίες θέματα postanovleniyai παραγγελίες .
2 . Οι αποφάσεις και οι εντολές του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , εντός της περιοχής της αρχής , η δέσμευση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
. 3 Οι αποφάσεις και οι εντολές του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Ντόνετσκ Republicat ήταν συμβατή με το Σύνταγμα και τη Λαϊκή Δημοκρατία zakonamDonetskoy , και στην περίπτωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ να ενταχθεί σε ένα ομοσπονδιακό κράτος - Konstitutsiifederativnogo κράτος, τους νόμους της, τις πράξεις του Προέδρου και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ενός ομοσπονδιακού κράτους , το Σύνταγμα και τη Λαϊκή Δημοκρατία zakonamDonetskoy .

Κεφάλαιο 5 . ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DONETSK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ

άρθρο 78
1 . Συμβούλιο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία σχηματίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
2 . Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ντόνετσκ Εθνική Δημοκρατίας , η οποία οργανώνει τις εργασίες του .
3 . Δημοκρατία του Ντόνετσκ για διορίζει και παύει η εξουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , ο επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας bezopasnostiDonetskoy και Υπουργός Εσωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , οι οποίες είναι δεσμευτικές για τα μέλη του Συμβουλίου των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .

Κεφάλαιο 6 . Δικαστική και εισαγγελικές αρχές DONETSK ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

άρθρο 79
1 . Δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ μόνο από τα δικαστήρια .
2 . Ντόνετσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία επιβεβλημένος Δημοκρατικός δικαστήρια και οι δικαστές sudi.Polnomochiya , το σχηματισμό και τη λειτουργία των δημοκρατικών δικαστών και δικαστηρίων καθορίζεται από τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .

άρθρο 80
1 . Η Λαϊκή Εισαγγελία Ντόνετσκ Respublikiosuschestvlyaet επιβλέπει την εκτέλεση των νόμων του Συντάγματος soblyudeniemnastoyaschey , deystvuyuschihna στο Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία εκτελεί άλλες λειτουργίες установленныезаконамиДонецкой Λαϊκή Δημοκρατία .
2 Γενικός Εισαγγελέας Ντόνετσκ άνθρωποι Respublikinaznachaetsya και παυθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και Ντόνετσκ στην περίπτωση της προσχώρησης της Λαϊκής Respublikik ομοσπονδιακό κράτος - . Κατάσταση naznachaetsyana должностьПрезидентомфедеративного το Γενικό Εισαγγελέα ενός ομοσπονδιακού κράτους , συμφώνησε με το Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και osvobozhdaetsyaot μετά Πρόεδρος του ομοσπονδιακού κράτους .

Κεφάλαιο 7 . ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
άρθρο 81
1 . Respublikepriznaetsya άνθρωποι στο Ντόνετσκ και εγγυημένες λύσεις για τον εαυτό mestnoesamoupravlenie πληθυσμός των τοπικών ζητημάτων , κατοχής και διάθεσης της δημοτικής περιουσίας .
2 . Τοπική αυτοδιοίκηση ασκείται από τους πολίτες putemreferenduma , εκλογές και άλλες μορφές άμεσης έκφρασης μέσω vybornyei άλλες τοπικές κυβερνήσεις .
4 . Διαδικασία για την αλληλεπίδραση μεταξύ της κυβέρνησης vlastiDonetskoy Λαϊκής Δημοκρατίας της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζει ο νόμος .

άρθρο 82
1 . Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ osuschestvlyaetsyav αστικές περιοχές , συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδο - αστικών χάσματος ( κέντρο της πόλης ) και αγροτικούς οικισμούς θεωρώντας istoricheskihi άλλες τοπικές παραδόσεις .
2 . Αλλαγή συνόρων των εδαφών στα οποία mestnoesamoupravlenie εκτελούνται , καθώς και την αλλαγή του καθεστώτος της πόλης ή selskogoposeleniya , θα πρέπει να βασίζεται στην κοινή γνώμη sootvetstvuyuschihterritory , συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων εκφράζεται organamisootvetstvuyuschih δήμους .

άρθρο 83
1 . Οι τοπικές κυβερνήσεις upravlyayutmunitsipalnoy ιδιοκτησία , τη μορφή , την έγκριση και ispolnyayutmestny προϋπολογισμού , τη δημιουργία τοπικών φόρων και τελών , osuschestvlyayutohranu τη δημόσια τάξη και την επίλυση άλλων προβλημάτων localgovernment .
2 . Οι τοπικές αρχές έχουν ανατεθεί από το νόμο με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ ορισμένων κρατικών εξουσιών και του υλικού μεταφοράς υλοποίησης neobhodimyhdlya τους οικονομικούς τους πόρους . Realizatsiyaperedannyh ελέγχονται από τα όργανα της κρατικής εξουσίας vlastiDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία .

άρθρο 84
Τοπική κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ pravomna εγγυημένη δικαστική προστασία και την αποζημίωση για το αποτέλεσμα του επιπλέον κόστους voznikshihv των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , και την απαγόρευση για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των τοπικής αυτοδιοίκησης καθορίζονται από το Σύνταγμα και τη Λαϊκή Δημοκρατία zakonamiDonetskoy .

άρθρο 85
Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ , polnomochiyai σειρά της τοπικής αυτοδιοίκησης opredelyayutsyazakonom .

Κεφάλαιο 8 . ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ DONETSK τροποποιήθηκε

άρθρο 86
1 . Donetsk Σύνταγμα της Λαϊκής Ανώτατο Respublikiprinimaetsya SovetomDonetskoy άνθρωποι Republicat λιγότερο από τα δύο τρίτα του εγκατεστημένου
αριθμού των βουλευτών .
2 . Σύνταγμα Ντόνετσκ άνθρωποι Respublikivstupaet σε ισχύ την ημέρα του υπαλλήλου της
δημοσίευση .

άρθρο 87
1 . Προτάσεις για τροποποιήσεις του Συντάγματος της Λαϊκής Ντόνετσκ Respublikimogut κάνει το Συμβούλιο των Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ , Donetsk Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας , καθώς και μια ομάδα δεν είναι λιγότερο από το ένα τρίτο του καθιέρωσε τον αριθμό των βουλευτών του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
2 . Πρόταση για την τροποποίηση του Συντάγματος της Λαϊκής Respublikioformlyaetsya Ντόνετσκ στο Ντόνετσκ ως σχέδιο νόμου για την καθιέρωση της Λαϊκής Δημοκρατίας izmeneniyv Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ .
3 . Donetsk Λαϊκή Δημοκρατία Act Τροποποιήσεις KonstitutsiyuDonetskoy Respublikiprinimaetsya Λαϊκή Ανώτατο Συμβούλιο της Λαϊκής Ντόνετσκ Republicat λιγότερο από τα δύο τρίτα της καθιερωμένης αριθμού των βουλευτών .
4 . Ο νόμος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ για την τροποποίηση KonstitutsiyuDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία τίθεται σε ισχύ την ημέρα την επίσημη δημοσίευσή του , εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο .

Κεφάλαιο 11 . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
άρθρο 88
Σε περίπτωση προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ στο ομοσπονδιακό κράτος για να επιλύσετε ζητήματα της ένταξης Ντόνετσκ Λαϊκής Δημοκρατίας της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, πιστωτικές και νομικό σύστημα ενός ομοσπονδιακού κράτους , το σύστημα της κρατικής εξουσίας του ομοσπονδιακού κράτους , καθώς και την έγκριση του παρόντος Συντάγματος και των νόμων και των κανονισμών inyhnormativno Ντόνετσκ Λαϊκή Δημοκρατία το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της Συνθήκης μεταξύ του ομοσπονδιακού κράτους και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ υιοθέτηση ενός ομοσπονδιακού gosudarstvoDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία του σχηματισμού στα πλαίσια της ομοσπονδιακής novyhsubektov κράτους και των διατάξεων του ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαίου , ομοσπονδιακό регламентирующегопринятиев gosudarstvoDonetskoy Λαϊκή Δημοκρατία της εκπαίδευσης στο κράτος sostavefederativnogo νέο θέμα - Donetsk άνθρωποι Δημοκρατία .


======================================
КОНСТИТУЦИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая2014 года

ПРЕАМБУЛА

МЫ, ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,


ощущая себя неотъемлемой частью Русского Мира как русской цивилизации, общности русских и других народов,
мысля нераздельностьсудьбывсего Русского Мираи желая по-прежнему оставаться ее причастниками,
оставаясь приверженными идеалам и ценностямРусского Мираи чтя память предков, проливших кровь за эти идеалы и ценности и передавших нам любовь и уважение к общему Отечеству,
исповедуя Православную веру (Веру Христианскую Православную Кафолическую Восточного Исповедания) Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и признавая ее основой основ Русского Мира,
а также сознавая историческую ответственность и выражая волю многонационального народа Донецкой Народной Республики,выраженную в решении референдума от 11 мая 2014 года,
следуя общепризнанным принципам равноправия и самоопределения народов и
провозглашая незыблемость демократических принципов формирования и осуществления власти,подтверждаем государственный суверенитет Донецкой Народной Республики на всей её территории и создание суверенногонезависимого государства, ориентированного на восстановление единого культурно-цивилизационного пространства Русского Мира, на основе его традиционных религиозных, социальных, культурных и моральных ценностей, с перспективой вхождения в состав Большой России как ореола территорий Русского Мира,и принимаем настоящую Конституцию Донецкой Народной Республики.

Глава 1.         ОСНОВЫКОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1
1. Донецкая Народная Республика является независимым суверенным демократическим правовым государством. 
2. В случае выражения согласия со стороны федеративного государства в ответ на обращение Донецкой Народной Республики о принятии Донецкой Народной Республики в свой состав федеративного государства,Донецкая Народная Республика автоматически становится частью федеративного государства (далее федеративное государство) на правах ее отдельного субъекта.
3. Доприсоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Донецкая Народная Республика обладает всей полнотойгосударственной власти.
4. Территория Донецкой Народной Республики является единой и неделимой, а в случае присоединения Донецкой Народной Республикикфедеративному государству, территория Донецкой Народной Республики составляет неотъемлемую часть территории федеративного государства.

Статья 2
1. Источником власти в Донецкой Народной Республике является ее народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органыгосударственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являютсяреферендум и свободные выборы.
4. Присвоение властных полномочий или захват власти недопустимы и караются законом.

Статья 3
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  Их признание, соблюдение, уважение и защита – обязанность Донецкой Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц и гарантируются с момента зачатия человека.

Статья 4
1. Донецкая Народная Республика– социальное государство.
2. Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на созданиеусловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,народное благосостояние, доступность основных материальных и духовныхблаг, на основе понимания традиционных религиозных, социальных, культурных и моральных ценностей.
3. В Донецкой Народной Республике охраняются труд и здоровье людей, обеспечиваетсягосударственная поддержка традиционной семьи как зарегистрированного в установленном законом порядке союза мужчины и женщины, материнства, отцовства и детства,инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,устанавливаются гарантии социальной защиты.

Статья 5
1. В Донецкой Народной Республике признаются и равным образом защищаются частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности.
2. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняютсяв Донецкой Народной Республике как основа жизни и деятельности народов, проживающихна ее территории, а в случаеприсоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – как основа жизни и деятельности народов, проживающихна территории федеративного государства.
3. Использование и охрана земли и других природных ресурсов,
находящихся на территории Донецкой Народной Республики, осуществляются в соответствиис законодательством Донецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – в соответствии с законодательством федеративного государства, а в пределах полномочий Донецкой Народной Республики– законодательством Донецкой Народной Республики.

Статья 6
1. Государственная власть в Донецкой Народной Республике осуществляется на основеразделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органызаконодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
2. Государственную власть в Донецкой Народной Республике осуществляют Верховный Совет Донецкой Народной Республики – ПарламентДонецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики – ПравительствоДонецкой Народной Республики иСовет Безопасности Донецкой Народной Республики, образуемые в соответствии с настоящей Конституцией.
3. Система органов государственной власти Донецкой Народной Республики устанавливается Донецкой Народной Республикойсамостоятельно в соответствии с настоящей Конституцией, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – в соответствии с основамиконституционного строя федеративного государства и общими принципамиорганизации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов федеративного государства, предусмотреннымифедеральным закономфедеративного государства.
4. В случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государствуразграничение предметов ведения и полномочий между органамигосударственной власти федеративного государства и органами государственнойвласти Донецкой Народной Республики осуществляется в соответствии с Конституциейфедеративного государства, федеральными законами и договором о разграничениипредметов ведения и полномочий.
5. Органы государственной власти Донецкой Народной Республики при осуществлении своих полномочий и при исполнении обязанностей учитываюти уважают традиционные религиозные, социальные, культурные и моральные ценности Русского Мира.

Статья 7
1. Донецкая Народная Республика имеет свою Конституцию и законодательство,действующие на всей территории Донецкой Народной Республики.
2. Законы Донецкой Народной Республики подлежат официальному опубликованию.Неопубликованные законы не применяются. Нормативно-правовые акты Донецкой Народной Республики, затрагивающие права, свободы и обязанности человекаи гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы для всеобщегосведения.
3. В случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государствуорганы государственной власти Донецкой Народной Республики, органы местногосамоуправления, образованные на территории Донецкой Народной Республики, должностныелица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию федеративного государства, законы и иные нормативно-правовые акты федеративного государства, Конституцию Донецкой Народной Республики, законы и иные нормативно-правовые акты Донецкой Народной Республики.

Статья 8
В Донецкой Народной Республике признается и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно.Органы местного самоуправления не входят в систему органовгосударственной власти.

Статья 9
1. В Донецкой Народной Республике признается идеологическое и политическоемногообразие, многопартийность.
2. В Донецкой Народной Республике первенствующая и господствующей верой является Православная вера (Вера Христианская Православная Кафолическая Восточного Исповедания), исповедуемая Русской Православной Церковью (Московский Патриархат).
3. Исторический опыт и роль Православияи Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) признаются и уважаются,в том числе, как системообразующие столпы Русского Мира.

Статья 10
1. Государственными языками Донецкой Народной Республики являются русский и украинский языки.
2. Статус государственных языков Донецкой Народной Республики устанавливаетсязаконодательством.
3. В Донецкой Народной Республике признается принцип многообразия культур,обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение.

Статья 11
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основыконституционного строя Донецкой Народной Республики.
2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могутпротиворечить основам конституционного строя Донецкой Народной Республики.

Глава 2.         ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 12
1. В Донецкой Народной Республике признаются и гарантируются права и свободычеловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормаммеждународного права и в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству –также в соответствии с Конституцией федеративного государства.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежаткаждому с момента зачатия.
3. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственнодействующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,деятельность законодательной и исполнительной власти, местногосамоуправления и обеспечиваются правосудием.
4. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должнонарушать права и свободы других лиц.

Статья 13
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человекаи гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,происхождения, имущественного и должностного положения, местажительства, отношения к религии, убеждений, принадлежностик общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаютсялюбые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равныевозможности для их реализации.

Статья 14
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Право на необходимую оборону, то есть защиту личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство сопряжено или очевидным образомможет быть сопряжено, исходя из критериев разумности в определении этой очевидности, с насилием, опасным для жизни или здоровья обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, признается и гарантируется государством.
2. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может бытьоснованием для его умаления.
3. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокомуили унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никтоне может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научнымили иным опытам.

Статья 15
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаютсятолько по судебному решению. До судебного решения лицо не может бытьподвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Статья 16
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личнуюи семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого правадопускается только на основании судебного решения.

Статья 17
1. Сбор, хранение, использование и распространение информациио частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомленияс документами и материалами, непосредственно затрагивающими его праваи свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 18
Жилище (строение, помещение в нем,земельный участок) неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище противволи проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленныхзаконом, или на основании судебного решения.

Статья 19
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальнуюпринадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указаниюсвоей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободныйвыбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Статья 20
Каждый, кто законно находится на территории Донецкой Народной Республики, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Статья 21
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любуюрелигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметьи распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствиис ними.При этом ничто в настоящей Конституции не ограничивает Донецкую Народную Республику в праве проведения политики по защите населения от деятельности религиозных сект в соответствии с законом.

Статья 22
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещаетсяпропаганда социального, расового, национального, религиозного или языковогопревосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мненийи убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,производить и распространять информацию любым законным способом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Статья 23
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создаватьпрофессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельностиобщественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либообъединение или пребыванию в нем.

Статья 24
Граждане Донецкой Народной Республикии федеративного государства имеют правособираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,шествия и пикетирование.

Статья 25
1. Граждане федеративного государства, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, имеют право участвовать в управлении делами федеративного государства и Донецкой Народной Республики как непосредственно, так и через своихпредставителей.
2. Граждане федеративного государства, проживающие на территорииДонецкой Народной Республики, имеют право в соответствии с закономфедеративного государства,настоящей Конституцией и законом Донецкой Народной Республики избирать и бытьизбранными в органы государственной власти и органы местногосамоуправления, а также участвовать в референдумах.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанныесудом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободыпо приговору суда.
4. Граждане Донецкой Народной Республики и граждане федеративного государства на территории Донецкой Народной Республики имеют равный доступ к государственной службе.
5. Граждане Донецкой Народной Республики и граждане федеративного государства на территории Донецкой Народной Республики имеют право участвовать в отправлении правосудия.

Статья 26
В Донецкой Народной Республике граждане Донецкой Народной Республики и граждане федеративного государства имеют правообращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективныеобращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Статья 27
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностейи имущества для предпринимательской и иной не запрещенной закономэкономической деятельности.
2. В Донецкой Народной Республике не допускается экономическая деятельность,направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Статья 28
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другимилицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решениюсуда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нуждможет быть произведено только при условии предварительного и равноценноговозмещения.
4. Право наследования гарантируется.

Статья 29
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственностиземлю.
2. На территории Донецкой Народной Республики владение, пользование и распоряжениеземлей и другими природными ресурсами осуществляется их собственникамив соответствии с законодательствомДонецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики кфедеративного государства – в соответствии с законодательством федеративного государства, а в пределахполномочий Донецкой Народной Республики – законодательством Донецкой Народной Республики.
3. Владение, пользование и распоряжение собственниками землейи другими природными ресурсами не должно наносить ущерба окружающейсреде и нарушать права и законные интересы иных лиц.

Статья 30
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своимиспособностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиямбезопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни былодискриминации и не ниже установленного законом Донецкой Народной Республики или закономфедеративного государства минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые спорыс использованием установленных законом способов ихразрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договоругарантируются установленные законом продолжительностьрабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодныйотпуск.

Статья 31
1. Отцовство, материнство,права родителейи детство, а также семья как зарегистрированный в установленном законом порядке союз мужчины и женщинынаходятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность обоих родителей: мужчины и женщины.
3. Никакие формы извращенных союзов между людьми одного пола в Донецкой Народной Республике не признаются, не разрешены и преследуются по закону.

Статья 32
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случаеболезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иныхслучаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаютсязаконом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, созданиедополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

Статья 33
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольнолишен жилища.
2. Органы государственной власти Донецкой Народной Республики и органы местногосамоуправления, образованные на территории Донецкой Народной Республики, поощряютжилищное строительство, создают условия для осуществления правана жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимсяв жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную платуиз государственных, муниципальных и других жилищных фондовв соответствии с установленными законом нормами.

Статья 34
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
В Донецкой Народной Республике медицинская помощь в государственных и муниципальныхучреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счетсредств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Донецкой Народной Республике финансируются региональные программы охраныи укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитиюгосударственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающихугрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственностьв соответствии с законом.

Статья 35
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достовернуюинформацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного егоздоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 36
1. Каждый имеет право на образование.
2. В Донецкой Народной Республике гарантируются общедоступность и бесплатностьдошкольного, основного общего и среднего профессионального образованияв государственных или муниципальных образовательных учрежденияхи на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшееобразование в государственном или муниципальном образовательномучреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, ихзаменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
5. В Донецкой Народной Республике поддерживаются различные формы образованияи самообразования.

Статья 37
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного,научного, технического и других видов творчества, преподавания.Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользованиеучреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурногонаследия, беречь памятники истории и культуры.
4. В Донецкой Народной Республике создаются и обеспечиваются равные условиядля сохранения и развития культур всех проживающих в ней народов.

Статья 38
1. В Донецкой Народной Республике гарантируется государственная защита прави свобод человека и гражданина.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,не запрещенными законом.

Статья 39
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностныхлиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорамиДонецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству– в соответствии с международными договорамифедеративного государстваобращаться в межгосударственные органы по защитеправ и свобод человека, если исчерпаны все имеющиесявнутригосударственные средства правовой защиты.

Статья 40
Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том судеи тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Статья 41
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированнойюридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическаяпомощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемыйв совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражуили предъявления обвинения.

Статья 42
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считаетсяневиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренномзаконом порядке и установлена вступившим в законную силуприговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользуобвиняемого.

Статья 43
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использованиедоказательств, полученных с нарушением закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотрприговора вышестоящим судом в порядке, установленном законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.

Статья 44
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супругаи близких родственников, круг которых определяется законом.

Статья 45
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властьюохраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступк правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 46
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненногонезаконными действиями (или бездействием) органов государственной властиили их должностных лиц.

Статья 47
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратнойсилы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент егосовершения не признавалось правонарушением. Если после совершенияправонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяетсяновый закон.

Статья 48
1. Перечисление в Конституции Донецкой Народной Республики основных прав и свободне должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанныхправ и свобод человека и гражданина.
2. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограниченызаконом только в той мере, в какой это необходимо в целяхзащиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прави законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасностигосударства.
3. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.
4. Чрезвычайное положение на всей территории Донецкой Народной Республики и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных законом.

Статья 49
Каждый, находящийся на территории Донецкой Народной Республики, обязан соблюдать
Конституцию Донецкой Народной Республики, законы и нормативно-правовые акты Донецкой Народной Республики, уважать права и свободыдругих лиц, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – соблюдать также Конституцию федеративного государства и ее законы и иные нормативно-правовые акты.

Статья 50
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,устанавливающие новые налоги или ухудшающие положениеналогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 51
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережноотноситься к природным богатствам.

Статья 52
1. Защита общего Отечества является долгом и обязанностью гражданина Донецкой Народной Республики.
2. Гражданин Донецкой Народной Республики несет военную службув соответствии с законом.
3. Гражданин Донецкой Народной Республики в случае, если его убеждениям иливероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иныхустановленных законом случаях имеет право на замену ееальтернативной гражданской службой.

Статья 53
Гражданин Донецкой Народной Республики может самостоятельно осуществлятьв полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Статья 54
Законами Донецкой Народной Республики могут устанавливаться дополнительные,не установленные Конституцией Донецкой Народной Республики и законами, гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина за счетфинансовых, материальных и иных средств Донецкой Народной Республики.

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 55
1. В случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству Донецкая Народная Республика становится равноправным субъектом федеративного государства.
2. Статус Донецкой Народной Республики определяется Договором между федеративным государством и Донецкой Народной Республикой о принятии в федеративное государство Донецкой Народной Республики и образовании в составе федеративного государства новыхсубъектов, Конституцией федеративного государства, Федеральнымконституционным закономфедеративного государства, регламентирующим принятие в состав федеративного государства и образовании в составе федеративного государства нового субъекта – Донецкой Народной Республики, Конституцией Донецкой Народной Республики.
3. Статус Донецкой Народной Республики может быть изменен по взаимному согласиюфедеративным государством и Донецкой Народной Республики в соответствии с федеральнымконституционным законом.

Статья 56
1 Территория Донецкой Народной Республики на момент присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государствуопределяется границами бывшей Донецкой области в составе Республики Украина.
2. Донецкая Народная Республика самостоятельно решает вопросы своегоадминистративно-территориального устройства.
3. Административно-территориальными единицами Донецкой Народной Республики являются районы и города республиканского значения.
4. Границы административно-территориальных единиц устанавливаютсяи изменяются законом Донецкой Народной Республики.

Статья 60
1. Государственные флаг, герб и гимн Донецкой Народной Республики, их описаниеи порядок официального использования устанавливаются законом Донецкой Народной Республики.
2. Столицей Донецкой Народной Республики является город Донецк. Статусстолицы Донецкой Народной Республики устанавливается законом Донецкой Народной Республики.

Статья 61

1. Система налогов, взимаемых в бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Донецкой Народной Республике устанавливаются законом.
2. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом законом, и размещаются на добровольной основе.

Глава 4.         ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 62
1. Верховный Совет Донецкой Народной Республики – Парламент Донецкой Народной Республики является постоянно действующим высшим и единственнымзаконодательным (представительным) органом государственной власти Донецкой Народной Республики.
2. Верховный Совет Донецкой Народной Республики избирается сроком на пятьлет.
3. Верховный Совет Донецкой Народной Республики состоит из [●] депутатов.
4. Верховный Совет Донецкой Народной Республики является правомочным, еслив его состав избрано не менее двух третей от установленного пунктом 3настоящей статьи числа депутатов.
5. Верховный Совет Донецкой Народной Республики самостоятельно решаетвопросы организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности.
6. Расходы на обеспечение деятельности Верховного СоветаДонецкой Народной Республики предусматриваются в бюджете Донецкой Народной Республики отдельноот других расходов.
7. Верховный Совет Донецкой Народной Республики обладает правамиюридического лица, имеет гербовую печать.

Статья 63
1. Депутаты Верховного СоветаДонецкой Народной Республики избираютсяна основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайномголосовании.
2. Порядок выборов депутатов Верховного СоветаДонецкой Народной Республики
устанавливается законом.

Статья 64
1. Депутатом Верховного СоветаДонецкой Народной Республики может бытьизбран гражданин Донецкой Народной Республикии (или) федеративного государсства, достигший 21 года и имеющийправо участвовать в выборах.
2. В течение срока своих полномочий депутат Верховного СоветаДонецкой Народной Республики не может заниматься деятельностью и замещать должности,несовместимые в соответствии с законом со статусом депутата. Ограничения пассивного избирательногоправа граждан устанавливаются законом, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – федеральным законом федеративного государства.
3. Число депутатов, осуществляющих свои полномочияна профессиональной постоянной основе, устанавливается законом Донецкой Народной Республики. Из депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональнойпостоянной основе, формируется Президиум Верховного Совета Донецкой Народной Республики.
4. Депутат Верховного Совета Донецкой Народной Республики, осуществляющийсвои полномочия на профессиональной постоянной основе, не можетзаниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотренозаконом.
5. Депутат Верховного Совета Донецкой Народной Республики не вправеиспользовать свой статус в целях, не связанных с осуществлением депутатскихполномочий.
6. Депутаты Верховного Совета Донецкой Народной Республики обладаютнеприкосновенностью в течение всего срока их полномочий.
7. Статус депутата Верховного Совета Донецкой Народной Республикиопределяется Конституцией Донецкой Народной Республики, законом Донецкой Народной Республики.

Статья 65
1. Верховный Совет Донецкой Народной Республики собирается на первоезаседание не позднее четырнадцати дней со дня своего избрания в правомочномсоставе.
2. Первое заседание Верховного Совета Донецкой Народной Республики новогосозыва открывает старейший по возрасту депутат.
3. Со дня начала работы Верховного Совета Донецкой Народной Республикинового созыва полномочия Верховного Совета Донецкой Народной Республикипредыдущего созыва прекращаются.

Статья 66
1. Верховный Совет Донецкой Народной Республики избирает из своего составаПредседателя Верховного Совета Донецкой Народной Республики, его заместителей.
2. Председатель Верховного Совета Донецкой Народной Республики, егозаместители избираются из состава Верховного Совета Донецкой Народной Республикибольшинством голосов от установленного числа депутатов.
3. Верховный Совет Донецкой Народной Республики:
1) образует комитеты и комиссии, проводит по вопросам своего веденияпарламентские слушания;
2) формирует Президиум Верховного Совета Донецкой Народной Республики;
3) по представлению Председателя Верховного Совета Донецкой Народной Республики образует Аппарат Верховного Совета Донецкой Народной Республики;
4) по представлению Председателя Верховного Совета Донецкой Народной Республики назначает на должность и освобождает от должности руководителяАппарата Верховного Совета Донецкой Народной Республики;
5) проводит по вопросам своего ведения парламентские слушания.
4. Верховный Совет Донецкой Народной Республики принимает свой регламенти решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.
5. Для осуществления контроля за исполнением бюджета Донецкой Народной РеспубликиВерховный Совет Донецкой Народной Республики образует Счетную палатуДонецкой Народной Республики. Состав, порядок ее формирования и деятельностиопределяются законом Донецкой Народной Республики.

Статья 67
1. Заседания Верховного Совета Донецкой Народной Республики являютсяоткрытыми, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конституцией,законом илирегламентом Верховного Совета Донецкой Народной Республики.
2. Заседание не может считаться правомочным, если на нем присутствуетменее половины от числа избранных депутатов, а также в иных случаях,предусмотренных законом Донецкой Народной Республики.
Заседание Верховного Совета Донецкой Народной Республики проводится не режеодного раза в три месяца.

Статья 68
К ведению Верховного Совета Донецкой Народной Республики относятся:
1) принятие Конституции Донецкой Народной Республики, законов Донецкой Народной Республики,внесение в них изменений;
2) толкование Конституции Донецкой Народной Республики, законов Донецкой Народной Республики;
3) принятие постановлений Верховного Совета Донецкой Народной Республикии внесение в них изменений;
4) назначение Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республикии принятие решения об его отставке;
5) формирование Совета Министров Донецкой Народной Республики, принятие решение об отставке Совета Министров Донецкой Народной Республики, за исключением таких решений в отношении Министра обороны Донецкой Народной Республики, Главы Службы безопасностиДонецкой Народной Республики и Министра внутренних дел Донецкой Народной Республики;
6) формирование Совета Безопасности Донецкой Народной Республики, принятие решение об отставке Совета Безопасности Донецкой Народной Республики или отдельных его членов;
7) установление административно-территориального устройства Донецкой Народной Республики и порядка его изменения;
8) рассмотрение вопросов об изменении границ Донецкой Народной Республики, утверждение соглашения об изменениях границ;
9) утверждение бюджета Донецкой Народной Республики и отчета о его исполнении;
10) утверждение программ социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;
11) заслушивание ежегодного отчета Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики о результатахдеятельности Совета министров Донецкой Народной Республики и других органов исполнительной власти, в том числе по вопросам,поставленным Верховным Советом Донецкой Народной Республики;
12) назначение выборов депутатов Верховного Совета Донецкой Народной Республики;
13) выражение недоверия членам Совета Министров Донецкой Народной Республики,
которые назначаются Верховным Советом Донецкой Народной Республики;
14) установление в пределах, определенных законом,порядка проведения выборов в органы местного самоуправления на территории Донецкой Народной Республики;
15) назначение референдума;
16) установление республиканских (региональных) налогов, а такжепорядка их взимания;
17) установление порядка управления и распоряжения собственностью Донецкой Народной Республики, в том числе долями (паями, акциями) Донецкой Народной Республикив уставных (акционерных, складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иныхорганизационно-правовых форм;
18) утверждение бюджетов территориальных государственныхвнебюджетных фондов Донецкой Народной Республики и отчетов об их исполнении;
19) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органамиконтроля за соблюдением и исполнением законов Донецкой Народной Республики,исполнением бюджета Донецкой Народной Республики, исполнением бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики,соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью Донецкой Народной Республики;
20) учреждение наград Донецкой Народной Республики;
21) учреждение почетных званий Донецкой Народной Республики;
22) установление официальных праздников Донецкой Народной Республики;
23) утверждение кандидатуры Генерального прокурора Донецкой Народной Республики;
24) осуществление иных полномочий, установленных настоящей Конституцией и законами Донецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – установленных Конституциейфедеративного государства, законами федеративного государства, настоящей Конституции и законами Донецкой Народной Республики.

Статья 69
1. Законом Донецкой Народной Республики:
1) утверждаются бюджет Донецкой Народной Республики и отчет о его исполнении;
2) устанавливаются порядок проведения выборов депутатов Верховного Совета Донецкой Народной Республики, порядок формирования Совета Министров Донецкой Народной Республики, депутатами Верховного Совета Донецкой Народной Республики,а также порядок проведения выборов в органы местного самоуправленияна территории Донецкой Народной Республики;
3) устанавливается порядок назначения и проведения референдума;
4) утверждаются программы социально-экономического развитияДонецкой Народной Республики;
5) устанавливаются республиканские (региональные) налоги и сборы, атакже порядок их взимания;
6) утверждаются бюджеты территориальных государственныхвнебюджетных фондов Донецкой Народной Республики и отчеты об их исполнении;
7) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью Донецкой Народной Республики, в том числе долями (паями, акциями) Донецкой Народной Республикив уставных (акционерных, складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иныхорганизационно-правовых форм;
8) утверждаются заключение и расторжение договоров Донецкой Народной Республики;
9) устанавливаются административно-территориальное устройство Донецкой Народной Республики и порядок его изменения;
10) определяется система исполнительных органов государственной властиДонецкой Народной Республики;
11) устанавливаются награды и почетные звания Донецкой Народной Республики,
а также порядок награждения;
12) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствиис настоящей Конституцией, законами Донецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – в соответствии с Конституцией федеративного государства, законами федеративного государства, настоящейКонституцией и законами Донецкой Народной Республики к ведению и полномочиям Донецкой Народной Республики.
2. Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики:
1) принимается регламент Верховного Совета Донецкой Народной Республикии решаются вопросы внутреннего распорядка его деятельности;
2) назначаются на должность и освобождаются от должностидолжностные лица, назначение на должность и освобождение от должностикоторых относится к ведению Верховного Совета Донецкой Народной Республики;
3) оформляется согласие на назначение на должность должностных лиц,если дача такого согласия относится к ведению Верховного Совета Донецкой Народной Республики;
4) назначаются выборы депутатов Верховного Совета Донецкой Народной Республики,
5) назначается референдум;
6) оформляется решение о недоверии (доверии) Председателю Совета Министров Донецкой Народной Республики;
7) оформляется решение о недоверии (доверии) членам Совета Министров
Донецкой Народной Республики, в назначении которых на должность Верховный Совет
Донецкой Народной Республики принимал участие;
8) утверждается соглашение об изменении границ Донецкой Народной Республики;
9) в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству одобряется проект договора о разграничении полномочий междуорганами государственной власти федеративного государства и органамигосударственной власти Донецкой Народной Республики;
10) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным настоящей Конституцией, законами Донецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – отнесенные Конституциейфедеративного государства, законами федеративного государства, настоящей Конституциейи законами Донецкой Народной Республики к ведению Верховного Совета Донецкой Народной Республики.
3. Законы и постановления Верховного Совета Донецкой Народной Республики,принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению в Донецкой Народной Республике.

Статья 70
1. Законы Донецкой Народной Республики принимаются большинством голосовот установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено законом.
2. Постановления Верховного Совета Донецкой Народной Республикипринимаются большинством голосов от числа избранных депутатов, если иноене предусмотрено законом.
3. Совет Министров Донецкой Народной Республики вправе обратиться в Верховный Совет Донецкой Народной Республики с предложением о внесении изменений в постановленияВерховного Совета Донецкой Народной Республики либо об их отмене, а также вправеобжаловать указанные постановления в судебном порядке.

Статья 71
1. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Донецкой Народной Республики принадлежит депутатам Верховного Совета Донецкой Народной Республики, Совету Министров Донецкой Народной Республики, Совету Безопасности Донецкой Народной Республики. Правозаконодательной инициативы также принадлежит Генеральному прокурору Донецкой Народной Республики по вопросу его ведения.
3. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от ихуплаты, изменении финансовых обязательств Донецкой Народной Республики, другиезаконопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средствбюджета Донецкой Народной Республики, рассматриваются по представлению Совета Министров Донецкой Народной Республики или при наличии заключения Совета Министров Донецкой Народной Республики.
4. Законопроекты рассматриваются Верховным Советом Донецкой Народной Республики в двух чтениях. Решение о принятии или отклонении проекта закона,а также о принятии закона оформляется постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики.

Статья 72
1. Принятый закон Донецкой Народной Республики в течение пяти дней направляетсяв Совет Министров для подписания и обнародования.
2. Совет Министров Донецкой Народной Республики в течение четырнадцати дней со дняпоступления закона Донецкой Народной Республики подписывает его и обнародуетв порядке, установленном законом Донецкой Народной Республики.
3. Если Совет Министров Донецкой Народной Республики в течение четырнадцати дней со дняпоступления закона отклонит его, Верховный Совет Донецкой Народной Республикив установленном порядке вновь рассматривает данный закон. Если приповторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакциине менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов, онподлежит подписанию Советом Министров Донецкой Народной Республики в течение семи днейи обнародованию.
4. Закон Донецкой Народной Республики вступает в силу после его официальногоопубликования. Закон и иные нормативно-правовые акты Донецкой Народной Республикипо вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силуне ранее чем через десять дней после их официального опубликования.

Статья 73
1. Полномочия Верховного Совета Донецкой Народной Республики могут бытьпрекращены по решению Совета Министров Донецкой Народной Республики досрочно в случае:
1) принятия Верховным Советом Донецкой Народной Республики решения
о самороспуске;
2) вступления в силу решения Верховного Суда Донецкой Народной Республикио неправомочности данного состава депутатов Верховного СоветаДонецкой Народной Республики, в том числе в связи со сложением депутатами своихполномочий;
3) роспуска Верховного Совета Донецкой Народной Республики Президентомфедеративного государства в случаях, предусмотренных федеральным законом федеративного государства – в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Верховного Совета Донецкой Народной Республики назначаются внеочередные выборыв Верховный Совет Донецкой Народной Республики. Указанные выборы проводятся всроки, установленные законом.

Глава 5.         СОВЕТ МИНИСТРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 74
1. Исполнительную власть в Донецкой Народной Республике осуществляют Совет Министров Донецкой Народной Республикии иные органыисполнительной власти Донецкой Народной Республики.
2. Совет Министров Донецкой Народной Республикиявляется постоянно действующимвысшимгосударственным органом исполнительной власти Донецкой Народной Республики.
3. В состав Совета Министров Донецкой Народной Республикивходят ПредседательСовета Министров Донецкой Народной Республики, заместители Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики и министры Донецкой Народной Республики.
4. На членов Совета Министров Донецкой Народной Республики распространяютсяограничения, установленные законом, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – установленные федеральным законом федеративного государства.
5. Совет Министров Донецкой Народной Республики обеспечивает исполнение настоящей Конституции, законов Донецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – Конституции федеративного государства, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов федеративного государства, настоящей Конституции, законов и иных нормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики на территории Донецкой Народной Республики.
6. Председатель Совета Министров Донецкой Народной РеспубликиорганизуетработуСовета Министров Донецкой Народной Республики.
7. Порядок деятельности Совета Министров Донецкой Народной Республикиопределяется утверждаемым им регламентом.
8. Финансирование Совета Министров Донецкой Народной Республики и возглавляемыхим органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики осуществляется за счетсредств бюджета Донецкой Народной Республики, предусмотренных отдельной статьей.
9. Совет Министров Донецкой Народной Республики обладает правами юридическоголица, имеет гербовую печать.

Статья 75
1. Председатель Совета Министров Донецкой Народной Республики назначается по представлению Верховного Совета Донецкой Народной Республики либо по представлению Совета Безопасности Донецкой Народной Республики и утверждается решением Верховного Совета Донецкой Народной Республики.
2. Формирование Совета Министров Донецкой Народной Республики происходит по решению Верховного Совета Донецкой Народной Республики по представлению Председателем Совета Министров Донецкой Народной Республикикандидатов на должности министров Донецкой Народной Республики, за исключением Министра обороны Донецкой Народной Республики, Главы Службы безопасностиДонецкой Народной Республики и Министра внутренних дел Донецкой Народной Республики, которые назначаются исключительно по решению Совета Безопасности Донецкой Народной Республики.

Статья 76
Совет Министров Донецкой Народной Республики:
1) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексногосоциально-экономического развития Донецкой Народной Республики;
2) обеспечивает в пределах своих полномочий проведение единойгосударственной политики в области финансов, науки, образования, культуры,здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения,безопасности дорожного движения и экологии;
3) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации,обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охранесобственности и общественного порядка, противодействию терроризмуи экстремизму, борьбе с преступностью;
4) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечениюгосударственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересовчеловека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношенияк религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения прави дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковойили религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурногомногообразия народов, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, их языков и культур; защите прав национальныхменьшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактикемежнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечениюмежнационального и межконфессионального согласия;
5) разрабатывает для представления в Верховный Совет Донецкой Народной Республики проект бюджета Донецкой Народной Республикии проекты программ социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;
6) обеспечивает исполнение бюджета Донецкой Народной Республики, готовит отчето его исполнении, а также отчеты о выполнении программ социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;
7) формирует иные органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики;
8) управляет и распоряжается собственностью Донецкой Народной Республикив соответствии с законами Донецкой Народной Республики, а также управляет собственностью, переданной Донецкой Народной Республике в управление в соответствии с законами Донецкой Народной Республики, в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству, с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актамифедеративного государства, Конституцией и законами Донецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – установленные Конституцией федеративного государства, законами и иными нормативно-правовыми актами федеративного государства, Конституцией Донецкой Народной Республики, законами и другими нормативно-правовыми актами Донецкой Народной Республики.

Статья 77
1. Совет Министров Донецкой Народной Республики, на основании и во исполнениесвоих полномочий издает постановленияи распоряжения.
2. Постановления и распоряжения Совета Министров Донецкой Народной Республики,принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению в Донецкой Народной Республике.
3. Постановления и распоряжения Совета Министров Донецкой Народной Республикине должны противоречить настоящей Конституции и законамДонецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству – Конституциифедеративного государства, ее законам, актам Президента федеративного государства и Правительства федеративного государства, Конституции и законамДонецкой Народной Республики.

Глава 5.         СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 78
1. Совет Безопасности Донецкой Народной Республики формируется решением Верховного Совета Донецкой Народной Республики.
2. Совет Безопасности избирает из своего состава Председателя Совета Безопасности Донецкой Народной Республики, которые организует его работу.
3. Совет Безопасности Донецкой Народной Республики назначает и прекращает полномочия Министра обороны Донецкой Народной Республики, Главы Службы безопасностиДонецкой Народной Республики и Министра внутренних дел Донецкой Народной Республики, которые являются обязательными членами Совета Министров Донецкой Народной Республики.

Глава 6.         СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Статья 79
1. Правосудие в Донецкой Народной Республике осуществляется только судом.
2. В Донецкой Народной Республике действуют республиканские суды и мировые судьи.Полномочия, порядок образования и деятельности республиканских судов и мировых судей определяются законодательством Донецкой Народной Республики.

Статья 80
1. Прокуратура Донецкой Народной Республикиосуществляет надзор за соблюдениемнастоящей Конституциии исполнением законов, действующихна территории Донецкой Народной Республики, выполняет иные функции, установленныезаконамиДонецкой Народной Республики.
2. Генеральный прокурор Донецкой Народной Республикиназначается на должность и освобождается от должности Верховным Советом Донецкой Народной Республики, а в случае присоединения Донецкой Народной Республикик федеративному государству – назначаетсяна должностьПрезидентомфедеративного государства по представлению Генерального прокурора федеративного государства, согласованному с Верховным Советом Донецкой Народной Республики, а освобождаетсяот должности Президентом федеративного государства.

Глава 7. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 81
1. В Донецкой Народной Республикепризнается и гарантируется местноесамоуправление для самостоятельного решения населением вопросов местного значения, владения и пользования и распоряжения муниципальной собственностью.
2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путемреферендума, выборов и других форм прямого волеизъявления, через выборныеи другие органы местного самоуправления.
4. Порядок взаимодействия между органами государственной властиДонецкой Народной Республикии органами местного самоуправления определяется законом.

Статья 82
1. Местное самоуправление в Донецкой Народной Республике осуществляетсяв городских поселениях, в том числе имеющих внутригородское деление(внутригородских районах), и сельских поселениях с учетом историческихи иных местных традиций.
2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местноесамоуправление, а также изменение статуса городского или сельскогопоселения, осуществляется с учетом мнения населения соответствующихтерриторий, в том числе выраженного представительными органамисоответствующих муниципальных образований.

Статья 83
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляютмуниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняютместный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляютохрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местногосамоуправления.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом Донецкой Народной Республики отдельными государственными полномочиями с передачей необходимыхдля их осуществления материальных и финансовых средств. Реализацияпереданных полномочий подконтрольна органам государственной властиДонецкой Народной Республики.

Статья 84
Местное самоуправление в Донецкой Народной Республике гарантируется правомна судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникшихв результате решений, принятых органами государственной власти Донецкой Народной Республики, и запретом на ограничение прав местного самоуправления,установленных настоящей Конституцией и законамиДонецкой Народной Республики.

Статья 85
Организация местного самоуправления в Донецкой Народной Республике, полномочияи порядок деятельности органов местного самоуправления определяютсязаконом.

Глава 8.         ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИИ ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 86
1. Конституция Донецкой Народной Республикипринимается Верховным СоветомДонецкой Народной Республикине менее чем двумя третями голосов от установленного
числа депутатов.
2. Конституция Донецкой Народной Республикивступает в силу со дня ее официального
опубликования.

Статья 87
1. Предложения о внесении изменений в Конституцию Донецкой Народной Республикимогут вносить Совет Министров Донецкой Народной Республики, Верховный Совет Донецкой Народной Республики, а также группа численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Верховного Совета Донецкой Народной Республики.
2. Предложение о внесении изменений в Конституцию Донецкой Народной Республикиоформляется в виде проекта закона Донецкой Народной Республики о внесении измененийв Конституцию Донецкой Народной Республики.
3. Закон Донецкой Народной Республикио внесении изменений в КонституциюДонецкой Народной Республикипринимается Верховным Советом Донецкой Народной Республикине менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов.
4. Закон Донецкой Народной Республики о внесении изменений в КонституциюДонецкой Народной Республики вступает в силу со дня его официального опубликования,если иное не предусмотрено в самом законе.

Глава 11.       ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 88
В случае присоединения Донецкой Народной Республики к федеративному государству до урегулирования вопросов интеграции Донецкой Народной Республикив экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы федеративного государства, в систему органов государственной власти федеративного государства,а также принятия предусмотренных настоящей Конституцией законов и иныхнормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики, Конституция Донецкой Народной Республики применяется с учетом положений Договора между федеративным государством и Донецкой Народной Республикой о принятии в федеративное государствоДонецкой Народной Республикии образовании в составе федеративного государства новыхсубъектов и положений Федерального конституционного закона, регламентирующегопринятиев федеративное государствоДонецкой Народной Республикии образовании в составефедеративного государства нового субъекта – Донецкой Народной Республики.
Δεν υπάρχουν σχόλια: