Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

H απόφαση C-559/07 και η εφαρμογή της απόφασης στο Ελλαδιστάν..

Η υπόθεση αφορά την εξίσωση και επέκταση των δικαιωμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης Ανδρών και Γυναικών με ανήλικο παιδί. 

[H απόφαση C-559/07 της 26ης Μαρτίου 2007 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε την από 17.12.2007 2008/C 37/31 προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 226 ΣΕΚ. Είχε προηγηθεί σχετική όχληση της Ελλάδας στις 18.06.2005 με την τελευταία να απαντά στις 14.11.2005. Ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής κατά της Ελλάδας στις 25.07/2006 επί της οποίας η Ελλάδα απάντησε εγγράφως στις 26.09.2006. Η Επιτροπή δεν ικανοποιήθηκε από τις παρασχεθείσες από την Ελλάδα εξηγήσεις και έτσι προέβη στην άσκηση της ως άνω προσφυγής. Συνεπώς είχε προηγηθεί από το 2005 σχετική έρευνα από τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με το ζήτημα, κατά την οποία αμφότερες οι πλευρές παρέθεσαν τα, και στην απόφαση επαναδιατυπωθέντα, επιχειρήματά τους. Έτσι το ζήτημα παραπέμφθηκε στο τρίτο τμήμα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), με πρόεδρο τον A. Rosas, εισηγητή τον A. Ó. Caoimh και γενικό εισαγγελέα τον M. Poiares Maduro. 
......
.......
4.3 Επιπλέον σε ό,τι έχει να κάνει με το δικαιολογημένο της διαφορετικής μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και τα επιχειρήματα της Ελλάδας για πρόνοια του ελληνικού κώδικα υπέρ της προστασίας των γυναικών στην εργασία, λόγω υποδεέστερης θέσης στην αγορά εργασίας εξαιτίας αυξημένων οικογενειακών βαρών, ανατροφής παιδιών, οικιακών υποχρεώσεων, φροντίδα ηλικιωμένων δεν γίνονται δεκτά. Έτσι η επαρκής ευρύτητα που επικαλείται η Ελλάδα για τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε υπέρ των γυναικών δεν αναγνωρίζεται από το ΔΕΚ (σκέψη 67-69). Έτσι δε διαπιστώθηκε ενίσχυση της ικανότητας των γυναικών να ανταγωνίζονται τους άνδρες στην εργασία και στη σταδιοδρομία, ούσες ίσες με αυτούς. Αντίθετα διαπιστώνει το ΔΕΚ ότι οι διατάξεις του κώδικα αντί να ενισχύουν τις γυναίκες στην εργασία, αφορούν ιδίως τις μητέρες και τις ευνοούν ως προς την συνταξιοδότηση. Άρα δεν ενισχύονται για να ανταγωνιστούν ίσοις όροις τους άνδρες στην εργασία, αλλά αποθαρρύνονται από αυτό, οδηγώντας τις γυναίκες σε πρόωρη έξοδο από την εργασία. Τέλος διαπιστώνεται ότι τα ίδια βάρη που φέρουν οι γυναίκες εκτός εργασίας, φέρουν πλέον και οι άνδρες, λ.χ. στην ανατροφή των παιδιών. ]

Με την παραπάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου υποχρεώθηκε η Ελλάδα να επεκτείνει το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με ανήλικο παιδί  και στους άνδρες.. Αλλά παρακάτω βλέπουμε με ποιο τρόπο σε σε ποιους έγινε αυτή  εξίσωση..>>


[N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.  14546 Views | Posted on 23/07/2010
N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

..ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 6
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου

1.α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ­θρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄), καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερο­λογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους.»

β. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ­θρου 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:...]

Έγινε εξίσωση .. αλλά μόνο για τους Δημόσιους υπαλλήλους.. !!


Δεν υπάρχουν σχόλια: