Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

φτου σας .. και πάλι φτου σας - 147.600€ για φουλάρια και γραβάτες το ΥΠ ΕΞ

Εγκρίνουμε, την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραβατών και φουλαριών με σκοπό την κάλυψη εθιμοτυπικών αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€147.600,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Η δαπάνη θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδ. Φορ. 09/790 και ΚΑΕ 1699).

Δεν υπάρχουν σχόλια: