Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Η παρανομία συνεχίζεται από τη ΕΡΤ - Στραβα ματια το ΕΣΡ

CNN, παράνομη αναμετάδοση από την ΕΡΤ στο κανάλι 46

ΤV5, παράνομη αναμετάδοση από την ΕΡΤ στο κανάλι 43

κεκτημένη ταχύτητα ? ,
ξεχασμένες αναμεταδόσεις ?
πολιτική σκοπιμότητα ?
η ιδιοτελή συμφέροντα ?

Ας διαλέξουν και ας πάρουν:
1. οι υπεύθυνοι της ΕΡΤ
2. το ΕΣΡ (ούτε ψύλλο στο κόρφο του)
3. Το υπουργείο συγκοινωνιών
4. ο εκάστοτε εισαγγελέας υπηρεσίας.

Όλοι συνυπεύθυνοι για την ΕΞΌΦΘΑΛΜΗ & συνεχιζόμενη ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της αναμετάδοσης του Γαλικού TV5 και Αμερικανικού προγράμματος CNN με επίγεια αναμετάδοση από μηχανήματα και σημεία που ανήκουν στην ΕΡΤ. Ηδη από το 1988 όταν η ΕΡΤ έραβε και έκοβε μοναχή της αλλά και αργότερα όταν εμφανίστηκε το ΕΣΡ που έραβε και έκοβε επίσης, έκλεινε σταθμούς κατέβαζε κεραίες και έκοβε πρόστιμα για ψύλλου πήδημα.. η παράνομη αναμετάδοση συνεχίστηκε. Αλλά ακόμα και σήμερα , με χρήματα του Ελληνικού λαού η ΕΡΤ αναμεταδίδει με επίγειο σήμα τα δορυφορικά κανάλια TV5 & CNN. Το αν είναι μια ξεχασμένη υπόθεση ή υπάρχουν πολιτικές η ακόμα και προσωπικές ιδιοτελείς σκοπιμότητες.. ας το ερευνήσει η Δικαιοσύνη.

Εκείνο που πρέπει να κάνει ΑΜΕΣΑ το ΕΣΡ είναι να διατάξει το σταμάτημα των αναμεταδόσεων, εφαρμόζοντας δικές του αποφάσεις και διατάξεις , σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η ζεύξη και αναμετάδοση αυτούσιου προγράμματος, πόσο μάλλον από μη αδειοδοτημένες συχνότητες.

Σκοπιμότητες μπορεί να υπάρχουν πολλές, ξεκινώντας από τις πολιτικές προπαγανδιστικές / διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, μέχρι χρηματικής συνδιαλλαγής , εφόσον με χρήματα του Ελληνα φορολογούμενου, με τη επίγεια αναμετάδοση, αυξάνεται το αγοραστικό κοινό των διαφημίσεων των ιδιοτικών αυτών καναλιων.
Ας διαλέξουν και ας πάρουν οι υπεύθυνοι ...
---------------------------------------------------------------
EΣΡ - Αρ Οδηγίας 1/ 15-1-2008

Σήμερα ημέρα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Χαραλάμπης τα μέλη Εύη Δεμίρη , Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Νέστωρ Κουράκης, απών το μέλος Γιάννης Παπακώστας.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.2863/2000 κατά το οποίο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να απευθύνει σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα οδηγίες.
2. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 159/03.08.1995).
3. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/19.06.2002).
4. Το άρθρο 5 παρ. 7 και το άρθρο 11 παρ. 11 στοιχ. β’ του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 161/19.07.2007).
5. Την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την προγραμματική πληρότητα ενός τοπικού σταθμού η αναμετάδοση προγράμματος από ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία μέσω δικτύωσης ή από αλλοδαπό σταθμό, εφόσον πρόκειται για ελληνόγλωσση εκπομπή ή από επιχείρηση παραγωγής
προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 6 παρ. 10 του Ν. 2328/1995 και 11 παρ. 5 του Ν. 3582/2007.
6. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων προς τους σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη δικτύωση μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών.
Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Με τον όρο δικτύωση νοείται η αναμετάδοση από ένα σταθμό μέρους του προγράμματος ενός άλλου σταθμού, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία αυτή.
2. Με τον όρο αναμεταδίδων σταθμός νοείται ο σταθμός που αναμεταδίδει το πρόγραμμα άλλου σταθμού.
3. Με τον όρο αναμεταδιδόμενος σταθμός νοείται ο σταθμός του οποίου το πρόγραμμα αναμεταδίδεται.
4. Με τον όρο συμφωνία δικτύωσης νοείται το ιδιωτικό συμφωνητικό έγγραφο το περιεχόμενο του οποίου ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στην Οδηγία αυτή.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεως
1. Η αίτηση για δικτύωση υποβάλλεται στο ΕΣΡ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή από νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του αναμεταδιδόμενου ή/ και του αναμεταδιδόντος σταθμού, σύμφωνα με το ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο του ΕΣΡ (www.esr.gr) και περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία των δύο σταθμών: επωνυμία φορέα, διακριτικό τίτλο, χαρακτήρα του προγράμματος (ενημερωτικό ή μη), γεωγραφική περιφέρεια και συχνότητα στην οποία εκπέμπουν, αριθμό πρωτοκόλλου αδείας ή βεβαίωσης λειτουργίας και εκδούσα αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη συμφωνία δικτύωσης και Παράρτημα με τις ώρες δικτύωσεις, αμφότερα τα έγγραφα προσυπογραφόμενα από τους νομίμους εκπροσώπους των δύο σταθμών καθώς και από αντίγραφο της αδείας ή της βεβαιώσεως λειτουργίας.
2. Υπενθυμίζεται ότι στην κατηγορία των σταθμών που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες σταθμοί (άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 3592/2007) ανήκουν όσοι σταθμοί έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 25/1988 (ΦΕΚ 10 Α'), των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, και του άρθρου 24α' του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, καθώς και αυτοί που θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), της παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α'), της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3444/2006, και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ΕΣΡ ελέγχει με κάθε μέσο τη
συνεχή λειτουργία του σταθμού από την ημερομηνία λήψης της αδείας ή του χρονικού σημείου αναγνώρισης της νόμιμης λειτουργίας μέχρι και την κατάθεση της αιτήσεως για χορήγηση άδειας δικτύωσης.
3. Εφόσον η συμφωνία δικτύωσης αφορά ραδιοφωνικό σταθμό που έχει μεταβιβαστεί χωρίς η απόφαση του ΕΣΡ με την οποία εγκρίνεται η μεταβίβαση να έχει εκδοθεί κατά την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας δικτύωσης, ο νέος ιδιοκτήτης γνωστοποιεί μαζί με την αίτηση δικτύωσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου με το οποίο κατατέθηκε προς έγκριση στο ΕΣΡ το οικείο συμβόλαιο μεταβίβασης της επιχείρησης ή των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών αυτής.
Άρθρο 3
Περιεχόμενο συμφωνίας δικτύωσης
Κατά τη σύναψη της συμφωνίας δικτύωσης λαμβάνεται υπόψη ότι:
α . Τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που γίνεται η δικτύωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά τις πέντε (5) ώρες ημερησίως. Η αναλυτική αναγραφή των χρονικών διαστημάτων δικτύωσης γίνεται αυτοτελώς σε Παράρτημα της έγγραφης συμφωνίας. Σε περίπτωση τροποποίησης του Παραρτήματος, το τελευταίο υποβάλλεται για έγκριση στο ΕΣΡ.
β. Τα αναμεταδιδόμενα διαφημιστικά μηνύματα συνυπολογίζονται στο χρόνο δικτύωσης. Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων του αναμεταδιδόμενου σταθμού είναι δυνατή εφόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 Ν. 2328/1995 και από τον αναμεταδίδοντα σταθμό.
γ. Στη συμφωνία δικτύωσης γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση του αναμεταδίδοντος σταθμού να μεταδίδει το διακριτικό τίτλο του αναμεταδιδόμενου σταθμού κατά την έναρξη της δικτυώσεως, κάθε μισή ώρα κατά τη διάρκειά της και μετά το πέρας αυτής.
δ. Στη συμφωνία δικτύωσης αναγράφεται ρητά εάν η συμφωνία δικτύωσης γίνεται έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος (π. χ. ανταλλαγή προγράμματος μεταξύ των σταθμών) από την πλευρά των συμβαλλομένων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιχειρηματική σχέση (κατά την έννοια των οριζομένων στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3, 6, 10, 11, 14 και 15 του Ν. 3592/2007) που τυχόν συνδέει τους αντισυμβαλλόμενους ή μετόχους ή εταίρους αυτών.
ε. Με τη συμφωνία δικτύωσης δεν θα πρέπει να αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος του αναμεταδίδοντος σταθμού (άρθρο 11 παρ. 11 στοιχ. β’ του Ν. 3592/2007). Για την τήρηση της διατάξεως αυτής το ΕΣΡ μπορεί να λαμβάνει υπόψη του και τη δήλωση φυσιογνωμίας προγράμματος των δύο συμβαλλόμενων σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 5 εδαφ. β’ επ. του Ν. 3592/2007 (ενημερωτικός, μη ενημερωτικός).
Άρθρο 4
Συμπληρωματικές διατάξεις
1. Δεν απαγορεύεται ο αναμεταδίδων σταθμός να συνάπτει συμφωνίες δικτύωσης και ως αναμεταδιδόμενος, εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα δικής του παραγωγής, τηρουμένου του ορίου των πέντε (5) ωρών.
2. Η αναμετάδοση μεμονωμένης εκπομπής ενός σταθμού ή η ταυτόχρονη μετάδοση προγράμματος παραγωγής περισσότερων σταθμών, εφόσον έχει έκτακτο χαρακτήρα, δεν θεωρείται δικτύωση.
3. Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της συμβάσεως δικτυώσεως από το νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτυώσεως και από τους δύο συμβληθέντες.
4. Δεν επιτρέπεται ραδιοφωνικός σταθμός να εμφανίζεται ως αναμεταδιδόμενος στον ίδιο νομό για περισσότερες από πέντε (5) ώρες. Επίσης, δεν επιτρέπεται η δικτύωση με δεύτερο σταθμό στον ίδιο νομό, εφόσον ο αναμεταδίδων σταθμός έχει ήδη συνάψει συμφωνία δικτυώσεως μέχρι πέντε (5) ώρες. Τέλος, δεν είναι δυνατή η δικτύωση μεταξύ δύο σταθμών που εκπέμπουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στους εκάστοτε χάρτες συχνοτήτων.
Άρθρο 5
Υπενθύμιση συναφών διατάξεων
1. Δεν επιτρέπεται η αναμετάδοση προγράμματος ελληνικού ή ξένου σταθμού, εκτός από την αναμετάδοση προγράμματος μέσω δικτύωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία αυτή. Εξαιρούνται οι σύντομες ελληνόγλωσσες ενημερωτικές εκπομπές (άρθρο 2 παρ. 15 εδαφ. γ’ του Ν. 2328/1995).
2. Οι αναμεταδίδοντες σταθμοί υποχρεούνται να τηρούν το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995 που αφορά στην υποχρέωση διατήρησης αρχείων μαγνητοφωνημένων εκπομπών για ένα διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα μετάδοσης, προκειμένου το ΕΣΡ να προβαίνει στον έλεγχο τηρήσεως της Οδηγίας.
3. Κατά τη μετάδοση των διαφημίσεών τους, οι σταθμοί οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύουν.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Για τη συμμόρφωση των ήδη ισχυουσών συμβάσεων δικτυώσεως με τη διάταξη του άρθρου 3 στοιχ. ε΄ της παρούσας Οδηγίας (συμβατότητα χαρακτήρα προγράμματος των δύο σταθμών) χορηγείται προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008.
2. Η παραβίαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν στη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών συνεπάγεται την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων κυρώσεων.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το ΕΣΡ – Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών στο τηλ. 210 33 54 500 ή να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ncrtv@otenet.gr για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εφαρμογή αυτής της Οδηγίας.
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ
Ιωάννης Λασκαρίδης
-----------------------------------------
λέτε να χρειαστεί να του πάρουμε τηλέφωνο για να τους ενημερώσουμε ??Δεν υπάρχουν σχόλια: